سه شنبه ٢٨ دی ١٣٩٥
 • جلسه معاونت بين الملل با هيت رئيسه و اعضاء محترم هيات علمي دانشكده بهداشت برگزار شد.
  در اين جلسه دكتر قاسمي معاونت محترم بين الملل دانشگاه علوم پزشكي ايران مجموعه فعاليتهاي اين واحد را عنوان كردند و فرصتهاي پيش رو در راستاي ارتقاء فعاليتهاي بين المللي و جذب دانشجويان خارجي با اعضاء محترم هيات علمي دانشكده بهداشت مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

 • سخنراني علمي دي ماه دانشكده بهداشت برگزار شد.
  در اين سخنراني نقش تغذيه در پيشگيري از افسردگي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و پيروي از يك الگوي غذايي سالم (به جاي تمركز بر يك ماده غذايي يا ماده مغذي خاص) به عنوان استراتژي مناسب براي پيشگيري از افسردگي مطرح شد.

 • کارگاه تحلیل عاملی تائیدی برگزار می شود
  کارگاه تحلیل عاملی تائیدی توسط دفتر توسعه آموزش وتدریس جناب آقای دکتر صالحی عضو هئیت علمی دانشکده بهداشت گروه آمار زیستی برگزار می شود

 • کارگاه تحلیل عاملی اکتشافی برگزار می شود
  کارگاه تحلیل عاملی اکتشافی توسط دفتر توسعه آموزش وبا تدریس جناب آقای دکتر صالحی عضو هئیت علمی دانشکده بهداشت گروه آمار زیستی برگزار می شود

 • ویژه کارکنان و اساتید و اعضاء هیئت علمی فراخوان هشتمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت
  ویژه کارکنان و اساتید و اعضاء هیئت علمی فراخوان هشتمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت

                                     

   پست الکترونیک                  سیستم آموزشی سما          سامانه‌اتوماسیون تغذیه               سامانه مهندسی مشاغل             گروه خدمات بهداشتی و آموزشی

سامانه پژوهشیار                    فرم های آموزشی                    آیین نامه صندوق رفاه                   آموزش ضمن خدمت                   گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

افیلیشن مقالات                   برنامه کلاسی                         سامانه ثبت نام طرح                     اداره رفاه و تعاون                         گروه مهندسی بهداشت محیط

سيستم سعاد                      تقویم آموزشی                         سامانه بیمه سلامت                    تامین اجتماعی                        گروه علوم بهداشتی و تغذیه

   طرح درس                            آئین نامه ها                              پرتال تسهیلات                              اتوماسیون اداری                      گروه اپیدمیولوژی

    آئین نامه ارتقاء                    سامانه اسكان                            برنامه امتحانی                             سامانه بیمه تکلمیلی                گروه آمار زیستی

                                          آموزش مجازی                            ژرنال کلاب                                    فیش حقوقی                              دانشجویان MPH