فعالیتهاي مرتبط با دانشجویان :

 

1.     ثبت نام و نظارت بر مراحل مختلف انتخاب واحد دانشجویان (حذف و اضافه , حذف نهایی و

...) در مقاطع مختلف

2.     برنامه ریزي درسی ابتداي هرترم و امتحانات در پایان هر ترم با همکاري گروههاي آموزشی

3.     نظارت بر برگزاري منظم کلاسهاي درس و امتحانات پایان ترم

4.     نظارت بر روند تحصیلی دانشجویان از نظر مشروط بودن یا ممتازبودن آنها

5.     پیگیري و ثبت نمرات دانشجویان از اعضاي هیئت علمی

6.     برگزاري جلسات متعدد شوراي بررسی و تصویب پایان نامه ها , امتحانات جامع و دفاع دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی

7.      صدور گواهی هاي اشتغال به تحصیل براي مراکز مختلف

8.     ارسال گزارش هاي فراغت از تحصیل دانشجویان به دانشگاه

9.     اقدام براي برگزاري کارآموزیهاي رشته ها و مقاطع مختلف

10. تایید و امضاء پیش نویس دانشنامه هاي فارغ التحصیلان

11. برگزاري جلسات هفتگي شوراي آموزش دانشکده براي برنامه ریزي آموزشی, رسیدگی به امور و درخواستهاي دانشجویان و سایر امور مربوط .....