تاريخچه گروه تغذیه:

گروه علوم بهداشتي و تغذيه  از اواخر سال 1379 با مدیریت آقای دکتر سید ضیاء الدین مظهری از گروه اپیدمیولوژی تفکیک گردید و از مهر سال 1380 با مدیریت دکتر شهریار اقتصادی و با پذیرش 4 دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه شروع بکار نمود. در دوره اول تا دوره دهم مجموعا 55 دانشجوی کارشناسی ارشد را تربیت و فارغ التحصیل نموده است.

دوره دكتري تغذيه نيز از سال 1383 داير گرديده است.

از آغاز سال 1395 در گروه تغذیه، 16 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه، 35 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم  تغذیه و 22 دانشجوی دکتری تخصصی علوم تغذیه مشغول به تحصیل می باشند.