تاریخچه :

این دفتر از اوایل تاسیس دانشکده بهداشت، در حال ارائه خدمات به دانشجویان واجد شرایط بوده است. همزمان با انتقال دانشکده به پردیس مرکزی دانشگاه(واقع در اتوبان شهید همت) در دفتر مجزا (واقع در طبقه دوم، بال غربی، روبروی دفتر ریاست) مشغول خدمت رسانی به دانشجویان دانشکده می باشد.