دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • روابط عمومی
  • آزمایشگاه ها
  • معاونت ها
  • خدمات الکترونیک
  • مراکز تحقیقاتی
  • گروه های آموزشی
  • ارتقاء اعضای هیئت علمی
  • EDO

دفاع سرکار خانم آمنه ابراهیم ولوجردی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۲۱ | 
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آمار زیستی 
عنوان:  بکارگیری دو روش محاسبه نمره تمایل بیزی و مضاعف استوار در بررسی اثر مصرف انسولین در ابتلاء به بیمارهای قلبی و عروقی در بیماران دیابتی نوع 2 مراجعه کننده به پژوهشکده های غدد دانشگاه علوم پزشکی ایران
ارایه دهنده:  آمنه ابراهیم ولوجردی 
استاد راهنما: خانم دکترلیلا جانانی 
زمان: ساعت 12
تاریخ: شنبه 96/9/25
مکان: سالن شهید رحیمی دانشکده بهداشت

چکیده:

زمینه و هدف: یکی از راه های کنترل مخدوش گرها در مطالعات مشاهده ای، استفاده از نمره تمایل می باشد. هدف از این مطالعه بکارگیری دو روش محاسبه‌ی نمره تمایل بیزی و مضاعف استوار در بررسی اثر مصرف انسولین در ابتلا به بیماریهای قلبی- عروقی در بیماران دیابتی نوع دو مراجعه کننده به پژوهشکده غدد دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشد.
روش کار: از مجموع 481 بیمار مطالعه، 458 بیمار که اطلاعات کامل آنها موجود بود مورد آنالیز قرار گرفتند. این اطلاعات شامل ریسک فاکتورهای بیماری های قلبی- عروقی، نوع داروی دیابت مصرفی و اطلاعات دموگرافیک بیماران بود. اثر خام نوع روش درمانی بر روی بروز بیماری قلبی-عروقی و اثر تعدیل شده آن با استفاده از نمره تمایل مضاعف استوار و بیزی برآورد گردید. همچنین تعادل متغیرهای کمکی در دو گروه درمانی پس از اعمال نمره تمایل بیزی نیز مورد بررسی قرار گرفت. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار  SASو Rstudio استفاده گردید.
یافته‌ها: از مجموع 458 بیمار، 312 بیمار دریافت کننده انسولین بوده و 146 بیمار تنها از داروی خوراکی استفاده می‌کردند. نسبت بخت خام رابطه بین درمان با انسولین و بروز رابطه قلبی- عروقی 873/1 (306/3 و061/1) برآورد گردید. برآورد نسبت بخت با توجه به نمره تمایل بیزی 937/1 با فاصله اعتبار (766/3 و 993/0) و همچنین نمره تمایل کلاسیک 449/1 با فاصله اطمینان (031/1 و 748/0) محاسبه گردید. همچنین مقدار ریسک نسبی بروز بیماری قلبی- عروقی با توجه به نمره تمایل مضاعف استوار 199/1 با فاصله اطمینان 95% (070/2 و 695/0) برآورد گردید. 
نتیجه‌گیری: در مطالعه حاضر بروز خام بیماری های قلبی- عروقی در دو گروه انسولین و دارو با یکدیگر تفاوت معناداری داشت اما پس از تعدیل بر روی متغیرهای کمکی با روش های نمره تمایل بیزی و مضاعف استوار، رابطه معناداری بین استفاده از انسولین در دیابت نوع دو و بروز بیماری های قلبی- عروقی مشاهده نشد. همچنین هرچند نتیجه گیری نهایی در روش های نمره تمایل بیزی و مضاعف استوار یکسان بود اما مقدار اثر، در این سه روش مقداری متفاوت برآورد گردید.

CAPTCHA code
کلیدواژه ها: کلید‌واژه‌ها: نمره تمایل بیزی | نمره تمایل مضاعف استوار | دیابت نوع دو | بیماری‌های قلبی –عروقی |

دفعات مشاهده: 442 بار   |   دفعات چاپ: 30 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر