دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • روابط عمومی
  • آزمایشگاه ها
  • معاونت ها
  • خدمات الکترونیک
  • مراکز تحقیقاتی
  • گروه های آموزشی
  • ارتقاء اعضای هیئت علمی
  • EDO

دفاع جناب آقای مهدی نوروزیان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ | 
دفاع جناب آقای مهدی نوروزیان  دانشجوی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای با عنوان ​بررسی تأثیر فاکتورهای روانی-اجتماعی و ارگونومیکی بر رضایت شغلی کارکنان بخش تولید و صنعت داروسازی شهر تهران

استاد راهنما: جناب آقای دکتر علی اصغر فرشاد

زمان دفاع: دوشنبه، 25 دی ماه 13696، ساعت 9 تا 10 صبح،

مکان دفاع :سالن شهید رحیمی
چکیده
عوامل روانی اجتماعی محیط کار به همراه مخاطرات ارگونومیکی در بیشتر مشاغل از عوامل اصلی نارضایتی شغلی کارکنان هستند. این مطالعه با هدف بررسی فاکتورهای روانی اجتماعی و ارگونومیکی محیط کار روی رضایت شغلی کارکنان خطوط تولید دو صنعت داروسازی در تهران، بر روی 348 نفر از کارکنان دو صنعت داروسازی با میانگین سنی 11/33 و 24/32 سال در سال 1396 انجام شد. جهت جمع‌آوری داده‌های مربوط به فاکتورهای روانی اجتماعی از نسخه‌ی استاندارد و فارسی شده‌ی پرسشنامه‌ی محتوای شغلی (JCQ) استفاده شده است. جهت ارزیابی شیوع ریسک فاکتورهای ارگونومیکی از چک لیست مخاطرات ارگونومیکی NIOSH و جهت جمع‌آوری داده‌های رضایت شغلی نیز از نسخه‌ی 20 سوالی پرسشنامه‌ی استاندارد رضایت شغلی مینه سوتا (MSQ) استفاده گردیده است. برای تحلیل داده‌ها از جداول تحلیلی و توصیفی و همبستگی در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 22 استفاده گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که بین تمام حیطه‌های مربوط به فاکتورهای روانی اجتماعی محیط کار و رضایت شغلی ارتباط معناداری وجود دارد (05/0P<) . همچنین ریسک فاکتورهای ارگونومیکی تأثیر قابل توجهی روی میانگین رضایت شغلی دارند. بر اساس نتایج این مطالعه عواملی نظیر محدودیت دامنه‌ی تصمیم‌ گیری، تقابل اجتماعی و مشکلات موجود در ماهیت و نیازهای شغلی تأثیر زیادی در کاهش رضایت شغلی کارکنان دارند.
 
 
 

 
 


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: کلید واژه‌ها: عوامل روانی اجتماعی | پرسشنامه‌ی محتوای شغلی | مخاطرات ارگونومیکی | رضایت شغلی | صنعت داروسازی |

دفعات مشاهده: 362 بار   |   دفعات چاپ: 17 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر