دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • روابط عمومی
  • آزمایشگاه ها
  • معاونت ها
  • خدمات الکترونیک
  • مراکز تحقیقاتی
  • گروه های آموزشی
  • ارتقاء اعضای هیئت علمی
  • EDO

دفاع سرکار خانم مریم ایزانلو

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ | 
دفاع سرکار خانم مریم ایزانلو با موضوع بررسی میزان جذب همزمان یون های فلزات سنگین(سرب و کادمیوم) و سم  2-4-Dاز محلول‌های آبی توسط نانوذرات دو عاملی مغناطیسی (Fe3O4@SiO2) اصلاح شده با گروه های آمینی و تیول

استاد راهنما:
جناب آقای دکتر علی اسرافیلی دیزجی

تاریخ دفاع: 23/11/96  ساعت 8 صبح
 
  
چکیده:
سابقه و هدف: امروزه حذف فلزات سنگین و علف کش ها از منابع آبی با توجه به اثرات غیر قابل جبران آن ها بر اکوسیستم، موجودات زنده و انسان، بسیار احساس می شود. از تکنولوژی های موثر برای حذف آلاینده ها، استفاده از نانوذرات مغناطیسی است که به دلیل مزایای خاصی مانند کارایی بالا، جداسازی آسان و عدم تولید آلودگی ثانویه توجه زیادی را به خود جلب کرده است. بنابراین مطالعه حاضر باهدف، سنتز نانوذره Fe3O4@SiO2-SH-NH2 به‌عنوان یک جاذب جهت حذف همزمان آلاینده های سرب، کادمیوم و  2,4-D از محلول‌های آبی انجام گرفت.
روش بررسی: در این پژوهش، به منظور بررسی تاثیر متغیرهای pH، دوز جاذب، غلظت آلاینده ها و سرعت همزن بر راندمان حذف آلاینده ها  و تعیین شرایط بهینه از روش  One Factorial استفاده گردید. جاذب به روش هم رسوبی سنتز شد. مورفولوژی جاذب سنتز شده Fe3O4@SiO2-SH-NH2 با استفاده از دستگاه های میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، انرژی پراش پرتوX (XRD)، طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) به همراه آنالیز عنصری (EDX )، اندازه گیری سطح ویژه (BET) انجام گرفت. سپس آزمایشات بر روی فاضلاب سنتتیک انجام و با توجه به شرایط بهینه حاصله، بر روی نمونه واقعی فاضلاب دنبال شد. درنهایت از معادلات سینتیک، ایزوترم های دمایی و ترمودینامیک جهت توصیف داده‌ها استفاده شد.
 یافته‌ها: تجزیه و تحلیل ساختاری نشان داد که نانوذرات Fe3O4@SiO2-SH-NH2 دارای ساختار کروی با هسته Fe3O4 و پوسته SiO2 است که توسط هر دو گروه عاملی آمین و تیول اصلاح شده است. نتایج آزمایشات نشان داد که بیشترین درصد حذف برای سرب، کادمیوم در pH برابر 6، غلظت های اولیه mg/L 10، دوز جاذب  g/L2/1 و سرعت همزن rpm 400 در زمان min30 به ترتیب 7/87% و 41/56% به دست آمد. برای آلاینده 2,4-D نیز بیشترین درصد حذف در pH برابر 6، غلظت های اولیه mg/L 10، دوز جاذب  g/L2/1 و سرعت همزن rpm 400 در زمان min60، 43/82% به دست آمد.  مطالعات سینتیکی و ایزوترم بر این نکته تأکید داشت که روند جذب سه آلاینده به دنبال مدل سینتیکی شبه درجه دوم ( R2> 99/0) و مدل ایزوترم لانگمویر (R2 > 97/0) است. محاسبات ترمودینامیک نشان داد که فرایند جذب اندوترمیک است.
 نتیجه‌گیری: کارایی فرآیند جذب سه آلاینده از فاضلاب واقعی نسبت به حالتی که از محلول سینتیک استفاده شد، به مراتب کمتر بود. اما با این حال جاذب با موفقیت برای حذف همزمان سه آلاینده از فاضلاب مورد استفاده قرار گرفت. بنابراین می توان نتیجه گرفت که نانوذره سنتز شده چندمنظوره می تواند به طور موثر برای حذف همزمان آلاینده های آلی و معدنی از محلول های آبی استفاده گردد. 


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 223 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر