دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • روابط عمومی
  • آزمایشگاه ها
  • معاونت ها
  • خدمات الکترونیک
  • مراکز تحقیقاتی
  • گروه های آموزشی
  • ارتقاء اعضای هیئت علمی
  • EDO

جلسه دفاع سرکار خانم سمیه گراوند

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ | 
جلسه دفاع سرکار خانم سمیه گراوند
موضوع: اعتبار سنجی نسخه فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی کودکان مبتلا به فنیل کتونوریا از نظر والدین آنها (PKU-QOL)

استاد راهنما:

دکتر شهناز ریماز
اساتید مشاور
دکترجمیله ابوالقاسمی- دکتر فرزانه روحانی
تشکیل جلسه دفاع:
روز سه شنبه 24 بهمن 1396 ساعت 8:30 در سالن کنفرانس دانشکده بهداشت برگزار می گردد.
 
 
 
 
 
چکیده
مقدمه: فنیل کتونوری یک بیماری متابولیک با الگوی وراثت اتوزوم مغلوب می باشد که به علت کمبود یا فقدان آنزیم فنیل آلانین هیدروکسیلاز در کبد ایجاد می شود..  انداره گیری کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به فنیل کتونوری اهمیت فراوانی دارد. در مطالعه حاضر نسخه انگلیسی مجموعه پرسشنامه (چهار نوع پرسشنامه) بررسی کیفیت زندگی بیماری فنیل کتونوری، اعتبار سنجی و بومی سازی شد و نسخه فارسی این مجموعه پرسشنامه تهیه گردید.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت مقطعی در سال 1395و 1396 انجام گرفت. نسخه فارسی پرسشنامه به روش ترجمه باز ترجمه تدوین گردید. برای بررسی روایی صوری و محتوایی، پرسشنامه ها توسط 12 نفر از افراد خبره که در حیطه بیماری فنیل کتونوری مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحات لازم انجام شد. سپس برای بررسی پایایی پرسشنامه های نهایی توسط80 نفر تکمیل گردید، بعد از 14 روز این پرسشنامه مجددا توسط این 80 نفر تکمیل شد و در قسمت دوم کار، پرسشنامه مخصوص والدین بیماران PKU برای 270 نفر از والدین بیماران تکمیل گردید و داده ها با استفاده از نرم افزار مخصوص امتیاز دهی (PKU Scorer)، امتیاز بندی شده و در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزارهایSPSS20  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: نتایج نشان داد که شاخص S-CVI برای پرسشنامه های کودکان، نوجوانان، بالغین و والدین به ترتیب  98٫12 ، 98٫01، 98٫47 و 97٫68 بود و همچنین شاخص پایایی درونی این پرسشنامه ها به ترتیب 0٫983 ، 0٫993 ، 0٫990 و 0٫987 بود. کیفیت زندگی 270 نفر از والدین بیماران PKU مورد بررسی قرار گرفت. که میانگین سنی افراد شرکت کننده در این مطالعه 67/32 سال بود. دامنه سنی افراد 20 تا 58 سال بود. آلفای کرونباخ  سنجیده شده برای کل پرسشنامه 0٫859 می باشد. تحلیل عامل با روش مولفه های اصلی انجام شد و 8 عامل برای پاسخ شرکت کنندگان شناسایی شد که  66،094 درصد از واریانس کل را تبیین کردند.
نتیجه گیری: نسخه فارسی مجموعه پرسشنامه های بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به PKU از روایی و پایایی مناسبی برخوردار بوده و  قابل استفاده می باشند.
 


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: کلمات کلیدی: اعتبار سنجی | روایی | پایایی | فنیل کتونوری | کیفیت زندگی |

دفعات مشاهده: 179 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر