دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • روابط عمومی
  • آزمایشگاه ها
  • معاونت ها
  • خدمات الکترونیک
  • مراکز تحقیقاتی
  • گروه های آموزشی
  • ارتقاء اعضای هیئت علمی
  • EDO

جلسه دفاع سرکار خانم الهام رزمی دونیق

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ | 
 جلسه دفاع سرکار خانم الهام رزمی دونیق با موضوع ارزیابی کارآیی آنزیم لکاز تثبیت شده در تجزیه فنانترن از محیط آبی حاصل از شستشوی خاک
 
 
استاد راهنما:
دکتر روشنک رضایی کلانتری
 
پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.S.P.H.)
در رشته مهندسی بهداشت محیط
 
 
روز دفاع: 96/12/15             ساعت: 13:30
 
 
 
چکیده :
زمینه و هدف : هیدروکربن های چند حلقه‌ای آروماتیک گروه مهمی از آلاینده‌های اولویت‌دار آلی هستند که افزایش آگاهی از اثرات جانبی مختلف آن‌ها بر روی اکوسیستم و سلامت انسان منجر به افزایش چشمگیر تحقیقاتی شده است که هدف آنها حذف PAHs از محیط زیست می‌باشد. آبگریزی بالا ، فشار بخار پایین، جذب شدید به ذرات خاک و مقاومت در برابر تجزیه بیولوژیکی از جمله خصوصیاتی است که حذف آنها را با چالش همراه نموده‌ است. فرآیند شستشوی خاک توسط سورفکتانت‌ها، روشی با پتانسیل بالا جهت استخراج PAHs از خاک و انتقال آنها به فاز آبی می‌باشد. که در ادامه می‌توان با استفاده از روشی مؤثر این آلاینده‌ها را از فاز آبی حذف نمود. از آنجا که حذف این ترکیبات با استفاده از آنزیم لکاز در سال‌های اخیر مورد توجه خاصی بوده ‌است، در مطالعه حاضر، عملکرد آنزیم لکاز تثبیت شده در تجزیه فنانترن از پساب حاصل از فرآیند شستشوی خاک مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر در چهار مرحله اجرا گردید. در مرحله اول نانوذرات اکسید آهن پوشش‌دار شده با سیلیس سنتز شده و در ادامه سطح نانوذرات توسط گروه‌های آمین اصلاح گردید. در مرحله دوم آنزیم لکاز با استفاده از محلول گلوتارآلدهید به روی نانوذرات تثبیت شد و در مرحله سوم از پژوهش شستشوی خاک آلوده شده به فنانترن توسط دو نوع سورفکتانت Tween80 و TritonX-100 انجام پذیرفت. سپس در مرحله چهارم تجزیه فنانترن از پساب حاصل از شستشوی خاک توسط آنزیم تثبیت‌شده مورد بررسی قرار گرفت. در این مرحله پس از تعیین بهینه دما و pH در تجزیه آنزیمی فنانترن با روش یک فاکتور در زمان، تأثیر متغیرهای غلظت آنزیم، غلظت اولیه فنانترن و زمان تماس بر روی عملکرد سیستم آنزیمی به روش فاکتوریل کامل بررسی شد. تحلیل آماری نتایج با استفاده از آزمون آنالیز واریانس و برهم‌کنش متغیرها به کمک نرم افزار Design Expert انجام گردید.
یافته‌ها: براساس نتایج آنالیز واریانس هر سه فاکتور غلظت اولیه فنانترن، غلظت آنزیم و زمان تماس در تجزیه فنانترن برای هر دو سورفکتانت معنادار بودند (P value<0.05) و مؤثرترین فاکتور در تجزیه فنانترن توسط آنزیم تثبیت‌شده، غلظت آنزیم با 50 % و 49/51 % تأثیر به ترتیب در محلول حاوی TW80 و TX-100 بود. بیشترین کارایی تجزیه در بارآلودگی mg/kg 100 و در شرایط دمای 50 درجه سلسیوس، pH برابر 5، غلظت آنزیم برابر u/mL 15 و زمان 24 ساعت برابر 89/2±71/84 % و 17/3±29/89 % به ترتیب در محلول حاوی TW80 و TX-100 حاصل شد. علاوه بر این نوع سورفکتانت تأثیر معناداری در عملکرد تجزیه آنزیمی فنانترن نداشته است.
نتیجه‌گیری : با توجه به بالابودن بار آلودگی خاک در مطالعه حاضر و یافته‌های مطالعه، می‌توان اذعان داشت تلفیق فرآیند شستشوی خاک و تجزیه زیستی توسط آنزیم لکاز تثبیت شده روشی مؤثر در پالایش خاکهای آلوده به فنانترن میباشد.
 
 


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: کلمات کلیدی: فنانترن | شستشوی خاک | لکاز تثبیت شده | تجزیه زیستی | سورفکتانت | Tween80 | TritonX-100 |

دفعات مشاهده: 345 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر