دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • روابط عمومی
  • آزمایشگاه ها
  • معاونت ها
  • خدمات الکترونیک
  • مراکز تحقیقاتی
  • گروه های آموزشی
  • ارتقاء اعضای هیئت علمی
  • دفتر توسعه آموزش

جلسه دفاع جناب آقای امید اسلامی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۱۲ | 
جلسه دفاع جناب آقای امید اسلامی با موضوع : 
تاثیر مصرف شیر سویا بر آنزیم‌های کبدی، پروفایل لیپیدی، شاخص التهابی hs-CRP و استئاتوز کبدی در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی
استاد راهنما
دکتر فرزاد شیدفر 

روزدفاع: روز یک شنبه 97/3/13 ساعت 9 صبح 
سالن کنفرانس شهید رحیمی دانشکده بهداشت


چکیده 
زمینه و هدف : بیماری کبد چرب غیرالکلی (NAFLD) شایعترین اختلال مزمن کبدی در جهان است. اصلاح رژیم غذایی یکی از اجزای اصلی در برنامه درمان بیماری می باشد. محصولات سویا بویژه شیر سویا بواسطه دارا بودن ایزوفلاوون های با خاصیت آنتی اکسیدانی از جمله جنستئین و دیادزین در بیماری های التهابی مورد توجه فراوان قرار گرفته‌اند. با اینحال، تاکنون مطالعه ای به بررسی اثرات شیر سویا در NAFLD نپرداخته است. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر مصرف شیر سویا بر برخی عوامل متابولیک در بیماران مبتلا به NAFLD انجام شد.
مواد و روشها : در این مطالعه کارآزمایی بالینی ،70 بیمار 18 تا 60 ساله مبتلا به NAFLD واجد شرایط ورود به مطالعه، به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و یا شاهد قرار گرفتند و به مدت 8 هفته پیگیری شدند. هر دو گروه رژیم کم کالری بصورت 500 کیلوکالری کمتر از میزان انرژی مورد نیاز محاسبه شده دریافت کردند. علاوه براین در گروه مداخله یک لیوان شیر سویا جایگزین یک سهم از گروه غلات و یک سهم از گروه چربی ها شد.. سطوح سرمی آنزیم های کبدی، پروفایل لیپیدی، فاکتور التهابی hs-CRP، همچنین استئاتوز کبدی و شاخص های تن سنجی در ابتدای مطالعه و انتهای هفته هشتم اندازه گیری شدند. آنالیز آماری با استفاده از نسخه 22 نرم افزار SPSS انجام شد. در این مطالعه 05/0 > P به عنوان معنی داری در نظر گرفته شد. 
یافته ها: از مجموع 70 بیمار شرکت کننده در مطالعه، 64 بیمار مداخله را بطور کامل به اتمام رساندند. در پایان مطالعه، میزان کاهش سطوح سرمی آلانین آمینوترانسفراز (ALT) در گروه مداخله بطور معنی داری بیشتر از گروه شاهد بود ( 61/17 ± 06/12- در گروه مداخله و 58/8 ± 5- در گروه شاهد، 04/0=P). بطور مشابه، میزان کاهش سطح hs-CRP در گروه مداخله بطور معنی داری بیشتر از گروه شاهد بود (60/1 ± 32/1- در گروه مداخله و 54/1 ± 36/0- در گروه شاهد، 01/0=P). با اینحال، شیر سویا تاثیر معنی داری بر سطوح سایر آنزیم های کبدی شامل آسپارتات آمینوترانسفراز (AST)، آلکالین فسفاتاز (ALP) و یا گاما گلوتامیل ترانسفراز (GGT)، همچنین پروفایل لیپیدی، شاخص های تن سنجی و استئاتوز کبدی نداشت.
نتیجه گیری : مصرف شیر سویا به مدت 8 هفته همراه با رژیم کاهش وزن موجب بهبود سطوح آنزیم کبدی ALT و فاکتور التهابی hs-CRP شد و بنابراین بنظر می رسد که می تواند در بهبود وضعیت متابولیک بیماران NAFLD مفید باشد. با اینحال، جهت تایید یافته های فوق نیاز به انجام مطالعات با مدت زمان بیشتر می باشد.


CAPTCHA code

دفعات مشاهده: 332 بار   |   دفعات چاپ: 18 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر