دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • روابط عمومی
  • آزمایشگاه ها
  • معاونت ها
  • خدمات الکترونیک
  • مراکز تحقیقاتی
  • گروه های آموزشی
  • ارتقاء اعضای هیئت علمی
  • EDO

جلسه دفاع جناب آقای عبدالحلیم رجبی دانشجوی دکتری Ph.D

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۱ | 
جلسه دفاع جناب آقای عبدالحلیم رجبی  دانشجوی دکتری Ph.D با موضوع : 
بررسی ارتباط علیتی بین مصرف سیگار و اعتیاد به مصرف مواد افیونی با استفاده از روش Mendelian Randomization Study

استاد راهنما :
دکتر سید عباس متولیان-دکتر آزاده شجاعی
زمان : ۱۳۹۷/۰۷/۰3 ساعت 10
مکان : سالن شهید رحیمی دانشکده بهداشت چکیده
بررسی ارتباط علیتی بین الگوی های رفتاری مصرف سیگار با مصرف مواد افیونی: با روش تصادفی سازی مندلی (Mendelian Randomization)
 
زمینه و هدف: اعتیاد به مواد مخدر یک بیماری مزمن و عودکننده است. در بین عوامل موثر، مصرف سیگار به عنوان یکی از ریسک فاکتورها یا دروازه ورود به سوء مصرف مواد مخدر در مطالعات مشاهده ای مطرح می گردد. بنابراین، در این مطالعه ما سعی کردیم با استفاده از رویکردی که بتوان محدویت های مطالعات مشاهده ای را برطرف کرد، ارتباط علیتی بین رفتارهای مصرف سیگار و مصرف مواد افیونی را با استفاده از روش تصادفی سازی مندلی(Mendelian Randomization) مورد بررسی قرار داده ایم.
روش تحقیق: این مطالعه به صورت مطالعه مورد شاهدی با رویکرد تصادفی سازی مندلی است. در این مطالعه ۴۷۷ نفر مصرف کننده مواد افیونی و ۵۱۳ نفر سالم به صورت تصادفی از کوهورت فسا (پرشین کوهورت ایران) انتخاب شدند. پلی مورفیسم های مرتبط با وضعیت مصرف سیگار، سن شروع مصرف سیگار و تعداد نخ مصرفی سیگار با استفاده از روش های RFLP-PCR و Real-Time مورد بررسی قرار گرفت. جهت برآورد رابطه علیتی الگوهای رفتاری مصرف سیگار با مواد افیونی از روش iontwo-stage residual inclusion estimat استفاده شد.
یافته ها: در بررسی رابطه علیتی بین مصرف سیگار در طول عمر با مواد افیونی نسبت شیوع علیتی  ۳۴/۱۰ (با حدود اطمینان۹۵%:  ۶۴/۲۳-۵۲/۴)، برای مصرف روزانه سیگار در طول ۱۲ ماه گذشته نسبت شیوع علیتی۱۹/۵ (با حدود اطمینان۹۵%: ۶۰/۹-۸۱/۲) و برای تعداد نخ مصرف روزانه سیگار نسبت شانس علیتی ۱۵/۱  (با حدود اطمینان۹۵%: ۲۲/۱-۰۸/۱) بدست آمد.
 نتیجه گیری: یافته های ما تایید کننده این است که رفتارهای مصرف سیگار با مصرف مواد افیونی رابطه علیتی دارد. بنابراین این یافته های به موقع است تا توجه ها به پیامد های حاصل از مصرف سیگار قرار گیرد و انتظار می رود با پیشگیری از الگوی های مصرف سیگار مصرف مواد افیونی نیز در جامعه کاهش یابد.


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 181 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر