دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • روابط عمومی
  • آزمایشگاه ها
  • معاونت ها
  • خدمات الکترونیک
  • مراکز تحقیقاتی
  • گروه های آموزشی
  • ارتقاء اعضای هیئت علمی
  • EDO

جلسه دفاع جناب آقای حسین ارفعی نیا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۱۴ | 
جلسه دفاع جناب آقای حسین ارفعی نیا
با موضوع : 
بررسی کارایی حذف مکانیسم تجزیه فتوکاتالیستی بنزن وتولوئن از جریان هوای آلوده در راکتور پیوسته با استفاده از نانو کامپوزیت گرافن پوشش داده شده با ذرات اکسید روی (Zno-Grophen Nano Coposits)در حضور ازن
استاد راهنما : جناب آقای دکتر جنیدی جعفری و سرکار خانم دکتر رضائی کلانتری
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
مکان : سالن شهید رحیمی دانشکده ساعت ۱۰
چکیده
بنزن و تولوئن دو ترکیب از ترکیبات آلی فرار می باشند که بطور گسترده ای در صنایع مختلف بکار گرفته می شوند. بنابراین، این ترکیبات از عوامل اصلی آلودگی هوا به ویژه در محیط های داخلی و بسته می باشند. از این رو، محققین همواره در پی یافتن روش های نوین و موثر برای حذف این ترکیبات از هوای آلوده بوده اند. به تناسب پیشرفت های موجود در زمینه روش­­ های  مختلف حذف، در دهه های اخیر رویکرد استفاده از روش هایی نانو فتوکاتالیستی توجه محققین را به خود جلب کرده است. در مطالعه حاضر نیز، حذف فتوکاتالیستی بنزن و تولوئن از جریان هوای آلوده در راکتور پیوسته با استفاده از نانوکامپوزیت گرافن پوشش داده شده با ذره اکسید روی (ZnO-Graphene Nanocomposite) در حضور ازن مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق یک مطالعه تجربی می باشد که در مقیاس آزمایشگاهی انجام گردید. ابتدا غلظت بنزن و تولوئن ورودی ، میزان رطوبت و دبی هوای ورودی به راکتور تنظیم و کنترل می گردید و سپس وارد یک راکتور با بستر کاتالیزوری گرافن پوشش داده شده با ذره اکسید روی (ZnO-Graphene Nanocomposite) در حضور ازن می شدند. غلظت این دو آلاینده قبل و بعد از در معرض قرار گیری با فرآیند مذکور توسط دستگاه PhoCheck ۵۰۰۰ PID سنجش و مورد مقایسه و ارزیابی قرار می گرفت. نهایتا محصولات جانبی ناشی از تجزیه بنزن و تولوئن در این فرآیند تعیین گردید و سپس مسیر احتمالی تجزیه برای این آلاینده ها پیشنهاد شد. نتایج این مطالعه نشان داد که بالاترین راندمان حذف بنزن (در غلظت ۱۰۰ پی پی ام) با فرآیند Vis- GO/ZnO و   UV- GO/ZnO بترتیب ۱۷/۲ ± ۸/۵۱ و ۴۷/۳ ± ۱۴/۸۴ درصد و با فرآیندهای O۳/ GO-ZnO/Vis و O۳/ GO-ZnO/UV به ترتیب ۱۱/۲ ±  ۸/۶۹ و ۸۴/۱ ± ۸/۹۳ درصد بوده است و بالاترین راندمان حذف تولوئن (در غلظت ۱۰۰ پی پی ام) با فرآیند Vis- GO/ZnO و   UV- GO/ZnO بترتیب ۰۳/۳ ±  ۹۴/۴۷ و ۶۷/۳ ± ۱۸/۷۶ درصد و با فرآیندهای O۳/ GO-ZnO/Vis و O۳/ GO-ZnO/UV به ترتیب از ۰۷/۲ ±  ۳۹/۶۵ به ۱۷/۴ ± ۷۸/۸۷  درصد بوده است.. با اضافه شدن ازن، الکترون های برانگیخته شده از سطح فتوکاتالیست، از ترکیب مجدد الکترون حفره ممانعت کرده و در نتیجه باعث افزایش کارایی فرایند می گردد. در این مطالعه همچنین مشاهده شد که راندمان حذف هر دو آلاینده توسط فرآیند مورد استفاده در این تحقیق با غلظت آلاینده و دبی جریان نسبت عکس ولی با دزاژ ازن و شدت نور نسبت مستقیم دارد. محدوده رطوبت بهینه جهت حذف بنزن در هر دو فرآیند نیز ۳۵-۳۰ درصد بدست آمد. محصولات جانبی غالب در اکسیداسیون بنزن توسط فرآیند ازن زنی فتوکاتالیزوری مورد استفاده در مطالعه حاضر (O۳/Photo/GO-ZnO) شامل فرمالدئید، استالدئید، P-benzoquinone، اکتان، نونان، دکان، فنل، دکانال، و دکانوئیک اسید می باشد. این در حالیست که، فرمیک اسید، استیک اسید، بنزیل الکل، بنزوآلدئید،P-cresol  ، Hydroquinone و بنزوئیک اسید محصولات جانبی غالب در اکسیداسیون تولوئن توسط فرآیند های  ازن زنی فتوکاتالیزوری می باشد. از یافته های این پژوهش اینگونه می توان استنباط کرد که فرآیند مذکور در حذف بنزن و تولوئن از جریان هوای آلوده موثر بوده است و با توجه به امکان پذیری این فرآیند در دمای معمولی محیط، این تکنیک تصفیه می تواند به عنوان یک گزینه مناسب جهت حذف ترکیبات آلی فرار از جریان هوای آلوده مد نظر قرار گیرد.

 

 


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: کلید واژه : آلودگی هوا | بنزن | تولوئن | نانوکامپوزیت گرافن | اکسید روی(GO-ZnO) | ازن |

دفعات مشاهده: 66 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر