دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • دفتر استعداد های درخشان
  • آزمایشگاه ها
  • معاونت ها
  • خدمات الکترونیک
  • مراکز تحقیقاتی
  • گروه های آموزشی
  • ارتقاء اعضای هیئت علمی
  • دفتر توسعه آموزش

جلسه دفاع آقای اصغر لطف اله زاده

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۳ | 
جلسه دفاع آقای اصغر لطف اله زاده باموضوع:
" ارائه یک روش ارزیابی عملکرد مدیریت بحران صنایع و کاربرد آن برای ارزیابی صنایع شهرستان نمین "
استاد راهنما
دکتر حسین ابراهیمی
استاد مشاور
دکتر شاندیز مصلحی
پایان­ نامه جهت اخذ درجه MPH سلامت دربلابا:سال 1397
زمان دفاع:97/9/21 روز چهارشنبه ساعت 8صبح - سالن کنفرانس
 
چکیده:
زمینه و هدف: پیشرفت های صنعتی کشور درسال های اخیر باعث شده است گونه ای دیگر از بحران ها که موسوم به بحران های صنعتی هستند پیش از پیش درکشور ما امکان رخداد بیابند. لذا این مطالعه با هدف طراحی و ارائه یک پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدیریت بحران در صنایع انجام می گیرد.
روش بررسی : جهت انجام این پژوهش ابتدا مطالعات کتابخانه‌ای و استاندارها و آیین نامه ها انجام و در مرحله بعد معیارها و زیرمعیارهای مدیریت بحران تعیین و اقدام به ایجاد بانک سوالات، طراحی پرسشنامه و تعیین روایی صوری و محتوایی و پایایی پرسشنامه شد. پس از آن سطح مدیریت بحران در صنایع مورد مطالعه توسط پرسشنامه اندازه گیری گردید.
 
یافته ها: درمطالعه حاضر مقادیر کل CVI و CVR کل پرسشنامه عملکرد مدیریت بحران صنایع شهرستان نمین به ترتیب 92/. و 94/. به دست آمد همچنین ضریب الفای کرونباخ کل پرسشنامه 91/0 محاسبه شد . نتایج تکمیل پرسشنامه در 23 کارخانه نشان داد میانگین امتیاز کسب شده در کل حیطه ها(پیشگیری وآمادگی،مقابله و بازیابی) 42 +_ 119.71 می باشد که نشان دهنده عملکرد ضعیف صنایع درزمینه مدیریت بحران است.
نتیجه گیری کلی: پرسشنامه تدوین شده ابزار مناسب (روا وپایا) درجهت اندازه گیری عملکرد مدیریت بحران صنایع می باشد.CAPTCHA code

دفعات مشاهده: 229 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر