دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • دفتر استعداد های درخشان
  • آزمایشگاه ها
  • معاونت ها
  • خدمات الکترونیک
  • مراکز تحقیقاتی
  • گروه های آموزشی
  • ارتقاء اعضای هیئت علمی
  • دفتر توسعه آموزش

جلسه دفاع سرکار خانم صمد دارابیان مرادآبادی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۵ | 
جلسه دفاع سرکار خانم صمد دارابیان مرادآبادی
با موضوع : بررسی اعتبار سنجی پرسشنامه شخصیتی (Zuckerman-Kuhlman-Aluja) ZKA
استاد راهنما :
دکتر سید عباس متولیان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته اپیدمیولوژی

مکان : دانشکده بهداشت سالن شهید رحیمی
سه شنبه 26 آذر ساعت : 13
 
زمینه و هدف :
هدف از مطالعه حاضر اعتبارسنجی نسخه کوناه پرسشنامه شخصیتی(Zuckerman-Kuhlman-Aluja) PQ/SF ZKA می باشد .این پرسشنامه دارایی 80 آیتم ، پنج فاکتور و 20 جنبه می باشد .  
روش تحقیق :
مطالعه از نوع مقطعی-توصیفی می باشد حجم نمونه شامل 1093 نفر (562 نفر خانم و 531 نفر آقا) از دانشجویان وکارمندان استان می باشند که در سال 96-97 مورد آزمون قرار گرفتند . برای پایایی پرسشنامه از روشهای آلفا کرونباخ و آزمون بازآزمون و برای محاسبه روایی همگرایی و واگرایی از دو پرسشنامه(SD3,HEXACO) استفاده شد . همچنین برای محاسبه روایی سازه از روش تحلیل عامل تاییدی استفاده شد . 
یافته ها :
ضریب پایایی آلفا کرونباخ برای کل پرسشنامه 852. و برای فاکتورها دامنه ای از(.784-.880)  ،پایایی آزمون بازآزمون برای کل پرسشنامه .753 و برای فاکتورها دامنه ای از(.748-.788)  بدست آمد . در میانگین فاکتورها به جز در SS که در دخترها به طور معنا داری بالاتر بود تفاوت معناداری در بقیه فاکتورها بین دو جنس دیده نشد . روایی همگرایی و واگرایی بین پرسشنامه ZKA با دو پرسشنامه SD3 ,HEXACO دیده شد .در نتایج تحلیل عامل تاییدی  نیز در شاخصها در نهایت  برازش  خوبی بدست آمد .
نتیجه گیری:
نسخه کوتاه پنج فاکتوری پرسشنامه شخصیتی ZKA-PQ/SF   از روایی و پایایی خوبی بین جمعیت کارکنان و دانشجویان برخوردار است . با توجه به ویژگی های روان سنجی مناسب این پرسشنامه می توان در زمینه های پژوهشی از این ابزار استفاده کرد .

 

کلیدواژه ها: کلمات کلید : اعتبارسنجی | شخصیتی | ZKA-PQ/SF |CAPTCHA code

دفعات مشاهده: 233 بار   |   دفعات چاپ: 16 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر