دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • دفتر استعداد های درخشان
  • آزمایشگاه ها
  • معاونت ها
  • خدمات الکترونیک
  • مراکز تحقیقاتی
  • گروه های آموزشی
  • ارتقاء اعضای هیئت علمی
  • دفتر توسعه آموزش

جلسه دفاع سرکار خانم مهسا طاهر گورابی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۱ | 
جلسه دفاع سرکار خانم مهسا طاهر گورابی
تاریخ دفاع: 97/09/28  ساعت 8:30
اساتید راهنما: دکتر اسرافیلی- دکتر کرمانی
عنوان: بررسی اثر سینرژیستی فرآیندهای ازناسیون و فوتو کاتالیستی در حذف آنتی بیوتیک های گروه سولفانامید (سولفاستامید ، سولفاتیازول ، سولفامتاکسازول و سولفادیازین) از محلول آبی
زمینه و هدف: فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه آب و فاضلاب حاوی آلاینده های آلی مقاوم به تجزیه بیولوژیکی در جهت تجزیه نمودن آلاینده ها به ترکیباتی با تجزیه پذیری بیشتر و سمیت کمتر برای ورود به منابع آبی محیطی موثر است.
روش تحقیق: این تحقیق یک مطالعه علوم پایه و بنیادی کاربردی است. فرایندهای مورد مطالعه شامل ازناسیون، فوتولیز، کاتالیستی، فوتوکاتالیستی، فوتولیز ازناسیون، ازناسیون کاتالیستی و ازناسیون فوتوکاتالیستی است. تاثیر پارامترهایی مانند pH، زمان تماس، غلظت ازن، غلظت کاتالیست و غلظت آنتی بیوتیک های سولفانامید( سولفاستامید، سولفاتیازول، سولفامتاکسازول و سولفادیازین) در هر فرایند مورد بررسی قرار گرفته است. کاتالیست مورد استفاده در تحقیق یک کاتالیست تجاری دگوسا P25 است. آنالیزهای موردنیاز برای شناسایی کاتالیست TiO2 شامل آنالیزهای FTIR، SEM،  XRD و EDX   است. بارسطحی کاتالیست (pHzpc)  و تعیین میزان استفاده مجدد از کاتالیست TiO2 از آزمایشات انجام شده در این تحقیق می باشد.
یافته ها: نتایج بدست آمده از تجزیه آنتی بیوتیک های سولفانامید مورد بررسی توسط فرایندهای مورد مطالعه تحت شرایط بهینه نشان داد با افزایش pH  و غلظت اولیه آنتی بیوتیک ها کارایی حذف کاهش یافت. با افزایش غظت ازن، غلظت کاتالیست و زمان تماس کارایی حذف افزایش پیدا کرد. تجزیه  آنتی بیوتیک های سولفانامید مورد بررسی با فرایندهای مورد مطالعه از سنتیک درجه اول پیروی می کند. تاثیر یونهای معدنی بر تجزیه آنتی بیوتیک های سولفانامید مورد بررسی توسط فرایند ازناسیون فوتوکاتالیستی تحت شرایط بهینه نشان داد کارایی تجزیه سولفاستامید از 3/51% به 1/48%، سولفاتیازول از 1/80% به 1/75%، سولفامتاکسازول از 8/79% به 3/74% و سولفادیازین از 1/79% به 9/73% کاهش یافت. مقایسه نمودن کارایی تجزیه آنتی بیوتیک های سولفانامید مورد بررسی در آب مقطر و آب شرب کمترین کارایی در آب شرب برای سولفاستامید 1/73%، سولفاتیازول 3/74%، سولفامتاکسازول 5/73% و سولفادیازین 6/72% مشاهده شده است.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از تحقیق مشخص شد که فرایند ازناسیون فوتوکاتالیستی به دلیل بالاترین کارایی تجزیه آنتی بیوتیک های سولفانامید مورد بررسی، بیشترین اثر هم افزایی و کمترین زمان واکنش در تجزیه آلاینده های گزنوبیوتیک در محیط آبی قابل کاربرد است. استفاده از این فرایند با تشکیل محصولات واسطه تولیدی با سمیت کمتر برای محیط زیست قابل قبول است. فرآیند ازناسیون فوتوکاتالیستی قادر به  تجزیه نمودن آنتی بیوتیک های سولفانامید در غلظت کم در شرایط سنتتیک و نمونه واقعی برکه پرورش ماهی  با استفاده از روش استخراج فاز جامد (SPE) با راندمان بالا می باشد.

 

کلیدواژه ها: کلمات کلیدی: آنتی بیوتیک های سولفانامید | فرایندهای ازناسیون و فوتوکاتالیستی | اثر هم افزایی |CAPTCHA code

دفعات مشاهده: 227 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر