دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • دفتر استعداد های درخشان
  • آزمایشگاه ها
  • معاونت ها
  • خدمات الکترونیک
  • مراکز تحقیقاتی
  • گروه های آموزشی
  • ارتقاء اعضای هیئت علمی
  • دفتر توسعه آموزش

برنامه امتحانی نیم سال اول 98-97

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۴ | 
جهت دریافت فایل کلیک نمایید 

 
 
 
برنامه امتحانی نیمسال اول 98-97 کارشناسی ارشد ارگونومی ترم 3
 
روز هفته تاریخ ساعت نام درس نام استاد
شنبه 22/10 10-8 مباحث ویژه در ارگونومی
 
دکتر قاسمی
دوشنبه 24/10 10-8 ارگونومی شناختی
 
دکتر پیری
چهارشنبه 26/10 10-8 خطای انسانی و ایمنی سیستم ها دکتر مظلومی
 
شنبه 29/10 10-8 روش های ارزیابی ارگونومی دکتر کاظمی
 
دوشنبه 1/11 10-8 ارگونومی در طراحی
 
دکتر دهقان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


برنامه امتحانی نیمسال اول 98-97 کارشناسی ارشد ارگونومی ترم 1
 
روز هفته تاریخ ساعت نام درس نام استاد
شنبه 22/10 10-8 اصول و مبانی ارگونومی
 
دکتر علیمحمدی
دوشنبه 24/10 10-8 سیستم های اطلاع رسانی پزشکی دکتر حسین زاده
 
چهارشنبه 26/10 10-8 زبان تخصصی دکتر قاسمی
 
شنبه 29/10 10-8 فیزیک عمومی دکتر قاسمی
 
دوشنبه 1/11 10-8 ارگونومی مشارکتی
 
دکتر دهقان
چهارشنبه
 
3/11 10-8 روانشناسی عمومی دکتر قهرمانی
شنبه
 
6/11 10-8 تشریح و فیزیولوژی انسانی دکتر جامعی
دکتر آرامی
دوشنبه
 
8/11 10-8 ریاضیات عمومی دکتر قاسمی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برنامه امتحانی نیمسال اول 98-97 کارشناسی پیوسته حرفه ای  ترم 1
 
روز هفته تاریخ ساعت نام درس نام استاد
شنبه 22/10 12-10 فیزیک اختصاصی 1
 
دکتر کشاورز
دوشنبه 24/10 12-10 مدیریت صنعتی
 
دکتر وثوقی
چهارشنبه 26/10 12-10 شیمی عمومی دکتر اسرافیلی
 
شنبه 29/10 12-10 فیزیولوژی و کالبد شناسی
 
دکتر جامعی
دکتر آرامی
دوشنبه 1/11 12-10 اندیشه اسلامی
 
گروه معارف
چهارشنبه
 
3/11 12-10 دینامیک گازها و آئروسلها دکتر یاراحمدی
شنبه
 
6/11 12-10 زبان عمومی دکتر علیخانی
دوشنبه
 
8/11 12-10 ریاضیات عمومی دکتر ابولقاسمی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برنامه امتحانی نیمسال اول 98-97 کارشناسی ناپیوسته حرفه ای  ترم 3
 
روز هفته تاریخ ساعت نام درس نام استاد
شنبه 22/10 12-10 تنشهای حرارتی در محیط کار دکتر علیمحمدی
 
سه شنبه 25/10 12-10 بهداشت پرتوها دکتر وثوقی
 
شنبه 29/10 12-10 طراحی تهویه صنعتی دکتر یاراحمدی
 
دوشنبه 1/11 12-10 روانشناسی صنعتی و ارتقا سلامت دکتر ابراهیمی
 
چهارشنبه
 
3/11 12-10 ارزیابی و مدیریت ریسک دکتر ابراهیمی
شنبه
 
6/11 12-10 نقشه کشی  صنعتی خانم مهندس قاسمی  
دوشنبه
 
8/11 12-10 انقلاب اسلامی ایران آقای امینی
 
چهارشنبه 10/11 12-10 فرهنگ و تمدن اسلامی آقای شفیعی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


برنامه امتحانی نیمسال اول 98-97 کارشناسی نا پیوسته حرفه ای  ترم 1
 
روز هفته تاریخ ساعت نام درس نام استاد
شنبه 22/10 12-10 مبانی نمونه برداری هوا دکتر اشتری نژاد
 
دوشنبه 24/10 12-10 مهندسی فاکتورهای انسانی 2
 
دکتر وثوقی
چهارشنبه 26/10 12-10 اندیشه اسلامی 2 آقای نظری
 
شنبه 29/10 12-10 فیزیک اختصاصی دکتر کشاورزی
 
دوشنبه 1/11 12-10 سیستم های مدیریت یکپارچه
 
دکتر یاراحمدی
چهارشنبه
 
3/11 12-10 ایمنی در محیط کار 2 دکتر ابراهیمی
شنبه
 
6/11 12-10 زبان تخصصی دکتر فرشاد
دوشنبه
 
8/11 12-10 ریاضیات عمومی دکتر ابولقاسمی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


برنامه امتحانی نیمسال اول 98-97 کارشناسی ارشد  حرفه ای  ترم 3
 
روز هفته تاریخ ساعت نام درس نام استاد
چهارشنبه 26/10 12-10 ایمنی در محیط کار دکتر ابراهیمی
 
شنبه 29/10 12-10 طراحی و روشنایی در محیط کار
 
دکتر علیمحمدی
 
 
دوشنبه 1/11 12-10 حفاظت در برابر پرتوها در محیط کار دکتر علیمحمدی
 
 
شنبه
 
6/11 12-10 مهندسی فاکتورهای انسانی کاربردی 2 دکتر وثوقی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برنامه امتحانی نیمسال اول 98-97 کارشناسی ارشد  حرفه ای  ترم 1
 
روز هفته تاریخ ساعت نام درس نام استاد
شنبه 22/10 12-10 بیماری های ناشی از کار گروه طب کار
 
سه شنبه 25/10 12-10 مهندسی فاکتورهای انسانی کاربردی 1 دکتر وثوقی
شنبه 29/10 12-10 ارزشیابی آلاینده های هوا دکتر یاراحمدی
 
چهارشنبه 3/11 12-10 آمار حیاتی و استفاده از نرم افزارهای رایانه ای دکتر ابولقاسمی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
برنامه امتحانی نیمسال اول 98-97 کارشناسی ارشد  آمارزیستی   ترم 3
 
روز هفته تاریخ ساعت نام درس نام استاد
    شنبه 22/10 10-8 طرح و تحلیل کارآزمایی بالینی
 
دکتر رسولی
شنبه 29/10 10-8 روش های آماری در اپیدمیولوژی دکتر جانانی
 
چهارشنبه 3/11 10-8 سیستم های اطلاع رسانی پزشکی دکتر بهارانچی
 
شنبه 6/11 10-8 روش های آماری 3 دکتر رودباری 
 
                 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برنامه امتحانی نیمسال اول 98-97 کارشناسی ارشد آمار زیستی ترم 1
 
روز هفته تاریخ ساعت نام درس نام استاد
یکشنبه 23/10 10-8 استنباط آمار زیستی دکتر آزادی
 
چهارشنبه 26/10 10-8 روش های آمار زیستی  دکتر بهارانچی
 
یکشنبه 30/10 10-8 اصول  و روش های اپیدمیولوژی  دکتر سلیمانی دودران
 
سه شنبه 2/11 10-8 کلیات پزشکی دکتر جزایری
 
چهارشنبه 3/11
 
10-8 سیستم های اطلاع رسانی پزشکی دکتر بهارانچی
یکشنبه
 
7/11 10-8 زبان تخصصی دکتر باقرزاده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برنامه امتحانی نیمسال اول 98-97 کارشناسی ارشد  علوم بهداشتی در تغذیه ترم 1
 
روز هفته تاریخ ساعت نام درس نام استاد
شنبه 22/10 10-8 روش تحقیق در علوم بهداشتی در تغذیه دکتر شیدفر
دکتر وفا
دکتر جزایری
سه شنبه 25/10 10-8 ایمنی در غذا دکتر آریائیان
دکتر شیدفر
شنبه 29/10 12-10 روش های آمار زیستی 1 خانم حسینی
دوشنبه 1/11 10-8 تغذیه پیشرفته دکتر شیدفر
دکتر رهیده
دکتر امیری
چهارشنبه 3/11 10-8 زبان اختصاصی پیشرفته دکتر شیدفر
دکتر رهیده
شنبه 6/11 10-8 سیستم های اطلاع رسانی پزشکی دکتر زراتی
دکتر امیری
دوشنبه 8/11 10-8 اپیدمیولوژی تغذیه دکتر وفا
دکتر جزایری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برنامه امتحانی نیمسال اول 98-97 کارشناسی ارشد  علوم تغذیه ترم 3
 
روز هفته تاریخ ساعت نام درس نام استاد
شنبه 22/10 10-8 فیزیولوژی تغذیه پیشرفته دکتر شیدفر
 
چهار شنبه 26/10 10-8 تغذیه بالینی دکتر شیدفر
دکتر آریائیان
دکتر جزایری
شنبه 6/11 10-8 مباحث جاری گروه تغذیه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برنامه امتحانی نیمسال اول 98-97 کارشناسی ارشد  علوم تغذیه ترم 1
 
روز هفته تاریخ ساعت نام درس نام استاد
شنبه 22/10 10-8 اصول تنظیم برنامه های غذایی
 
دکتر زراتی
دکتر امیری
 
فیزیولوژی تغذیه پیشرفته دکتر شیدفر
دکتر جزایری
چهارشنبه 26/10 10-8 تغذیه اساسی 2 دکتر آریائیان
دکتر زراتی
دکتر امیری 
 
شنبه 29/10 12-10 روش های آمار زیستی خانم حسینی
 
دوشنبه 1/11 10-8 تغذیه پیشرفته1 دکتر شیدفر
دکتر رهیده
دکترزراتی 
چهارشنبه 3/11 10-8 زبان تخصصی پیشرفته 1 دکتر شیدفر
دکتر رهیده
شنبه 6/11 10-8 سیستم های اطلاع رسانی پزشکی دکتر زراتی
دکتر امیری
دوشنبه 8/11 10-8 روش تحقیق در علوم تغذیه دکتر وفا
دکتر جزایری
دکتر شیدفر
چهارشنبه 10/11 10-8 رژیم درمانی1 دکتر آریائیان
دکتر زراتی
دکتر امیری 
 
 
 
 برنامه امتحانی نیمسال اول 98-97 دکترا ی  علوم تغذیه ترم 1
 
روز هفته تاریخ ساعت نام درس نام استاد
یکشنبه 23/10 10-8 روش های پیشرفته پژوهش در تغذیه  دکتر وفا
دکتر جزایری
 
سه شنبه 25/10 10-8 روش های آماری پیشرفته  دکتر صالحی
 
یکشنبه 30/10 10-8 تغذیه و بیماری گروه تغذیه 
 
سه شنبه 7/11 10-8 تنظیم متابولیسم  دکتر شیدفر
دکتر آریائیان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برنامه امتحانی نیمسال اول 98-97 دکترا ی  اپیدمیولوژی ترم 3
 
روز هفته تاریخ ساعت نام درس نام استاد
یکشنبه 30/10 12-10 اپیدمیولوزی مولکولار ژنتیک دکتر متولیان
 
 
 
 
 
 
    
برنامه امتحانی نیمسال اول 98-97 دکترا ی  اپیدمیولوژی ترم 1
 
روز هفته تاریخ ساعت نام درس نام استاد
یکشنبه 23/10 12-10 مطالعه کیفی
 
دکتر ریماز
یکشنبه 30/10 12-10 اپیدمیولوژی 3/کارآزمایی ها دکتر سلیمانی دودران
دکتر شتی
سه شنبه 9/11 12-10 روش های آمار زیستی دکتر جانانی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برنامه امتحانی نیمسال اول 98-97 کارشناسی ارشد   اپیدمیولوژی ترم 1
 
روز هفته تاریخ ساعت نام درس نام استاد
دوشنبه 24/10 12-10 مفاهیم و روش های آمار زیستی دکتر جانانی
 
یکشنبه 30/10 12-10 اصول اپیدمیولوژی و روش تحقیق دکتر متولیان
شنبه 6/11 12-10 اصول و مبانی اپیدمیولوژی بیماری های واگیر دکتر ناصحی
 
                 
 
 
 
 
 
 
    
برنامه امتحانی نیمسال اول 98-97 کارشناسی ارشد  آموزش بهداشت  ترم 3
 
روز هفته تاریخ ساعت نام درس نام استاد
شنبه 22/10 10-8 ارتقای سلامت  و سبک زندگی دکتر دهداری
دکتر منصوریان
دوشنبه 24/10 10-8 پویایی گروه دکتر صلحی
 
چهارشنبه 26/10 10-8 روابط انسانی در مدیریت خدمات بهداشتی دکتر عبادی
شنبه 29/10 10-8 روانشناسی رفتار سالم
 
دکتر دهداری
دوشنبه 1/11 10-8 اموزش بهداشت مدارس و ارتقای سلامت دکتر منصوریان
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برنامه امتحانی نیمسال اول 98-97 کارشناسی ارشد  آموزش بهداشت  ترم 1
 
روز هفته تاریخ ساعت نام درس نام استاد
شنبه 22/10 10-8 روش پژوهش در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دکتر منصوریان
دوشنبه 24/10 10-8 جامعه شناسی سلامت دکتر منصوریان
 
چهارشنبه 26/10 10-8 ارتباطات در آموزش و ارتقا سلامت دکتر دهداری
 
شنبه 29/10 10-8 آمار تحلیلی دکتر آزادی
 
دوشنبه 1/11 10-8 اصول پیشگیری از بیماری های واگیر و غیر واگیر دکتر دهداری
چهارشنبه 3/11 10-8 اموزش بهداشت و ارتباطات دکتر صلحی
 
شنبه 6/11 10-8 نرم افزار تحلیل داده های سلامت دکتر آزادی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برنامه امتحانی نیمسال اول 98-97 دکترا ی  آموزش بهداشت  ترم 3
 
روز هفته تاریخ ساعت نام درس نام استاد
یکشنبه 23/10 12-10 نظریه ها و الگوهای آموزش بهداشت و ارتقاسلامت 2 دکتر صلحی 
 
سه شنبه 25/10 12-10 برنامه ریزی مداخلات آموزش بهداشت و ارتقا سلامت  دکتر عبادی 
 
یکشنبه 30/10 12-10 تکنولوژی آموزشی دکتر منصوریان
 
سه شنبه 2/11 12-10 ارزشیابی مداخلات آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دکتر عبادی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
برنامه امتحانی نیمسال اول 98-97 دکترا ی  آموزش بهداشت  ترم 1
 
روز هفته تاریخ ساعت نام درس نام استاد
یکشنبه 23/10 10-8 محیط کار ارتقا دهنده سلامت  دکتر صلحی 
 
سه شنبه 25/10 10-8 پژوهش در آموزش بهداشت و ارتقاسلامت   دکتر عبادی 
 
یکشنبه 30/10 10-8 ارتقا سلامت نوجوانان و جوانان دکتر دهداری
 
سه شنبه 2/11 10-8 ارتقا سلامت اجتماع محور
 
دکتر منصوریان
یکشنبه 7/11 10-8 روانشناسی رفتار سالم  دکتر دهداری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برنامه امتحانی نیمسال اول 98-97 کارشناسی ارشد بهداشت محیط   ترم 1
 
روز هفته تاریخ ساعت نام درس نام استاد
یکشنبه 23/10 10-8 کاربرد روش های آماری در بهداشت محیط دکتر اسرافیلی
چهار شنبه 26/10 10-8 کنترل آلودگی هوا دکتر کرمانی
 
شنبه 29/10 10-8 طراحی تصفیه خانه آب دکتر رضایی
 
سه شنبه 2/11 10-8 روش تحقیق در علوم بهداشتی دکتر جنیدی
 
شنبه 6/11 10-8 مدیریت فاضلاب های صنعتی دکتر غلامی
 
چهار شنبه 10/11 10-8 طراحی و اصول مهندسی سیستم های پسماند دکتر فرزاد کیا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برنامه امتحانی نیمسال اول 98-97 دکترا ی  بهداشت محیط   ترم 3
 
روز هفته تاریخ ساعت نام درس نام استاد
یکشنبه 7/11 12-10 مدیریت پایش کیفیت آب دکتر غلامی
 
چهار شنبه 10/11 12-10 روش های فراورش و دفع لجن دکتر فرزاد کیا
 
 
 
 
 
 
 
 
برنامه امتحانی نیمسال اول 98-97 دکترا ی  بهداشت محیط   ترم1
 
روز هفته تاریخ ساعت نام درس نام استاد
یکشنبه 30/10 12-10 میکروبیولوژی پیشرفته محیط دکتر غلامی
 
چهارشنبه 10/11 12-10 مدیریت جامع مواد زائد جامد دکتر فرزادکیا
 
 
 
 
 
 
 
   
 
برنامه امتحانی نیمسال اول 98-97 MPH ترم1
 
روز هفته تاریخ ساعت نام درس نام استاد
شنبه 6/11 12-10 کاربرد کامپیوتر دکتر جانانی
دوشنبه 8/11 12-10 روش های آماری
 
خانم حسینی
چهارشنبه 10/11 12-10 اصول اپیدمیولوژی و روش تحقیق دکتر متولیان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برنامه امتحانی نیمسال اول 98-97 MPH    گرایش سالمندان ترم 3
 
روز هفته تاریخ ساعت نام درس نام استاد
یکشنبه 23/10 12-10 روش های آماری دکتر صالحی
 
دوشنبه 8/11 12-10 بهداشت سالمندان دکتر دهداری
 
چهارشنبه 10/11 12-10 اپیدمیولوژی سالمندان دکتر مرتضوی
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
برنامه امتحانی نیمسال اول 98-97 MPH    عمومی  ترم 3
 
روز هفته تاریخ ساعت نام درس نام استاد
یکشنبه 23/11 12-10 روش های آماری دکتر صالحی
 
دوشنبه 8/11 12-10 اپیدمیولوژی بیماری های غیر واگیر دکتر کبیر
 
چهارشنبه 10/11 12-10 مباخث خاص در اپیدمیولوژی دکتر متولیان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
برنامه امتحانی نیمسال اول 98-97 MD-MPH ترم اول و سوم
 
روز هفته تاریخ ساعت نام درس نام استاد
یکشنبه 30/10 12-10 اصول اپیدمیولوژی  و روش تحقیق دکتر متولیان
 
سه شنبه 2/11 12-10 اپیدمیولوژی بیماری های غیر واگیر دکتر کبیر
 
یکشنبه 7/11 12-10 بهداشت جوانان و نوجوانان دکتر دهداری
 
سه شنبه 9/11 12-10 کاربرد کامپیوتر
 
دکتر جانانی
 
 
 
 CAPTCHA code

دفعات مشاهده: 248 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر