دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • دفتر استعداد های درخشان
  • آزمایشگاه ها
  • معاونت ها
  • خدمات الکترونیک
  • مراکز تحقیقاتی
  • گروه های آموزشی
  • ارتقاء اعضای هیئت علمی
  • دفتر توسعه آموزش

جلسه دفاع سرکار خانم مرضیه روحانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۹ | 
جلسه دفاع سرکار خانم مرضیه روحانی  دانشجوی MPH با گرایش سلامت سالمندان

روز دوشنبه مورخ 97/10/10 ساعت 9 صبح سالن شهید رحیمی
عنوان: بررسی موارد سوء‌رفتارخانگی با سالمندان در شهر تهران در سال 1396  
اهداف: جمعیت سالمندان در ایران و همچنین موارد سالمندآزاری رو به افزایش است. هدف مطالعه حاضر، تعیین فراوانی انواع سوءرفتار خانگی با سالمندان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی-درمانی غرب تهران (تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران) در سال 1396 بود.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش مقطعی (از نوع توصیفی- ‌تحلیلی)، سیصد و دوازده سالمند مراجعه کننده به 18 مرکز بهداشتی-درمانی و 34 پایگاه بهداشتی واقع در مناطق 9، 18،21 و 22 تهران در بازه زمانی آبان تا بهمن 1396 با روش تصادفی ساده انتخاب شدند و بوسیله مصاحبه پرسشنامه سوءرفتار با سالمندان برای آنها تکمیل شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و با آزمون‌های آزمون تی مستقل تحلیل شد.
یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار سن سالمندان مورد مطالعه به ترتیب 93/67 و 44/6 سال بود. یافته‌ها نشان داد که 9/77 درصد از نمونه‌های پژوهش، سوءرفتار را از شروع دوره سالمندی تجربه کرده بودند. پنجاه و هشت و سه دهم درصد نمونه ها، غفلت مراقبتی را تجربه کرده بودند. بیشترین نوع سوءرفتار تجربه شده مربوط به بعد غفلت مراقبتی و کمترین مربوط به بعد سوءرفتار جنسی بود. نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که سالمندانی که نیاز به فرد مراقبت کننده داشتند (001/0>p، 03/130df= ،30/4t=)، همسر آنها در قید حیات نبود (006/0= p، 307df= ،76/2-t=) و تحت درمان افسردگی بودند (014/0= p، 36/33df= ،60/2t=)، امتیازهای بالاتری در نمره کلی سوء رفتار  داشتند.
نتیجه‌گیری:  با توجه به میزان بالای سوءرفتار خانگی با سالمندان و تاثیرات مخرب آن بر کیفیت زندگی این گروه، طراحی برنامه هایی برای افزایش آگاهی سالمندان و خانواده های آنان ضرورت دارد.

استاد راهنما : سرکار خانم دکتر دهداری

تشکر از اساتید و داوران محترم  : سرکار خانم دکتر صلحی  و سرکارخانم دکتر ریماز 


کلیدواژه ها: کلید واژه ها: سوءرفتار با سالمندان | غفلت مراقبتی | سالمندان | تهران |CAPTCHA code

دفعات مشاهده: 220 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر