دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • دفتر استعداد های درخشان
  • آزمایشگاه ها
  • معاونت ها
  • خدمات الکترونیک
  • مراکز تحقیقاتی
  • گروه های آموزشی
  • ارتقاء اعضای هیئت علمی
  • دفتر توسعه آموزش

جلسه دفاع سرکار خانم صدیقه میر جلیلی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۸ | 
جلسه دفاع سرکار خانم صدیقه میر جلیلی 
با موضوع : ارزیابی پارامترهای عملکردی در حین انجام وظیفه با سه مدل از ابزارهای ورودی داده

استاد راهنما:
دکتر محمد صادق قاسمی

تاریخ دفاع:
سه شنبه مورخ 97/11/09

ساعت 12-10
مکان:
سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

چکیده
امروزه روند توسعه تکنولوژی وطراحی دستگاهها و ابزارها از جمله ابزارهای ورودی داده به کامپیوتر با رعایت اصول ارگونومیکی به منظور افزایش سرعت عملکرد و دقت ، راحتی وکاهش عوارض اسکلتی عضلانی برای کاربر میباشد. جویا شدیم پژوهشی با ارزیابی مقایسه ای پارامترهای سرعت عملکرد، میزان خطا، راحتی کاربر و مقدارانحراف اندامهای بدن کاربر کامپیوتر در هنگام کار با موس، قلم الکترونیک وصفحه لمسی انجام دهیم.
پارامترهای عملکردی سرعت و خطا با استفاده از نرم افزار و استاندارد ایزو9-9241، راحتی در حین کار توسط مقیاس شبیه سازی چشمی، انحراف اندامها ی کاربر شامل زاویه مچ دست، ساعد از بازو ،گردن از تنه، بازو از تنه، تنه از ران با استفاده از گونیامتر یونیورسال در کار با سه ابزار موس، قلم الکترونیک و صفحه لمسی ارزیابی ومقایسه گردید.آنالیز نتایج با استفاده از شاخص های آمار مرکزی و آزمون فریدمن واسفرسیتی و مقایسه زوجی توسط نرم افزارspss نسخه 21 انجام گرفت.
نتایج مطالعه نشان داد زمان انجام وظیفه با موس، صفحه لمسی و قلم الکترونیک  001/0 > p-value به ترتیب 78، 61 و 57 ثانیه می باشد. نرخ خطا با  368/0= p-value اختلاف آماری معنا داری نداشت و راحتی کلی با001/0 >p-valueنشان داد کاربر در استفاده از موس نسبت به دو ابزار دیگر راحتی بیشتر ی دارد و صفحه لمسی ابزار راحتی توسط کاربران ارزیابی نشد.زاویه مفصل مچ دست با001/0 > p-value به ترتیب درموس، صفحه لمسی و قلم الکترونیک 67/11 ،22/19 و89/22 درجه بود و موس کمترین انحراف برای مچ دست کاربر دارد.زاویه سر با تنه در مهره 7 گردن 196/0= p-value تفاوت معناداری نداشت.زاویه بازو با ساعد در مفصل آرنج با 006/0= p-value به ترتیب در قلم الکترونیک، موس وصفحه لمسی 94/112 ،09/120و02/ 125درجه بود و قلم الکترونیک کمترین انحراف برای آرنج کاربر دارد.زاویه ران با تنه در مفصل ران با011/0=p-value به ترتیب در صفحه لمسی و قلم الکترونیک وموس 93/94، 85/95و37/101 درجه بود وهر سه درمحدوده مناسب بودند. و زاویه بازو با تنه در مفصل شانه با 001/0 > p-value به ترتیب در موس و قلم الکترونیک و صفحه لمسی 37 /50،15/68 و63/71 و موس کمترین انحراف برای مفصل شانه کاربر داشت.
با وجود آنکه کاربردرکار با موس نسبت به سیستم لمسی و قلم الکترونیک سرعت عملکردکمتری دارد اما کاربر در استفاده از موس نسبت به دو ابزار دیگر راحت تر بوده و مفاصل در دامنه حرکتی مناسب قرار دارند.
 
 


 

کلیدواژه ها: کلید واژه ها: ISO 9241-9 | راحتی | پارامترهای عملکردی | انحراف اندامهای بدن | پوسچر |CAPTCHA code

دفعات مشاهده: 83 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر