دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • دفتر استعداد های درخشان
  • آزمایشگاه ها
  • معاونت ها
  • خدمات الکترونیک
  • مراکز تحقیقاتی
  • گروه های آموزشی
  • ارتقاء اعضای هیئت علمی
  • دفتر توسعه آموزش

جلسه دفاع سرکا خانم ریحانه سادات میرنصرالهی پارسا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ | 
نام دانشجو: ریحانه سادات میرنصرالهی پارسا 
استاد راهنما: سرکار خانم دکتر ناهید آریائیان
موضوع پایان نامه: تاثیر مکمل یاری با پودر زعفران بر آنزیم های کبدی، مقاومت به انسولین ، چربی های خون و میزان استئاتوز کبدی در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی: مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور
رشته: علوم بهداشتی در تغذیه  
مقطع: کارشناسی ارشد
زمان و محل دفاع: روز چهارشنبه، 17 بهمن 1397، ساعت 8:30 صبح، سالن شهید رحیمی

چکیده:
زمینه و هدف: کبد چرب غیر الکلی (NAFLD) رایج ترین بیماری مزمن کبدی در دنیا با گزارش شیوع 30-20 درصدی بسته به نوع جمعیت مورد بررسی دارد. احتمالا شیوع بالای این بیماری با اپیدمی چاقی، الگوی غذایی ناسالم و کم تحرکی مرتبط است. زعفران یک ترکیب پلی فنولی و کاروتنوئیدی با ظرفیت آنتی اکسیدانی است که در مطالعات سلولی و حیوانی اثرات سودمند بر تنظیم واسطه های التهابی و اختلالات متابولیک نشان داده است. با توجه به اینکه تاکنون پژوهشی در راستای اثر مکمل زعفران در بیمارن مبتلا به کبد چرب غیر الکلی صورت نگرفته است، لزوم اجرای این مطالعه، قابل توجیه است. بنابراین هدف ما در این مطالعه بر این اصل بناست که مکمل یاری با زعفران در کنار اصلاح سبک زندگی، می تواند به بهبود کبد چرب غیر الکلی کمک کند. 
مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور ، 76 بیمار با قرص حاوی 100 میلی گرم زعفران یا قرص دارونما به مدت ۱۲ هفته مکمل یاری شدند. از سوی دیگر تمام شرکت کنندگان، طی مدت مداخله، رژیم کاهش وزن و توصیه های ورزشی دریافت کردند. آنزیم‌های کبدی، برخی فاکتورهای متابولیک، استئاتوز و فیبروز کبدی، کیفیت خواب و زندگی در هر دو گروه در ابتدا و انتهای مطالعه اندازه گیری شدند. آنالیزهای آماری با استفاده از نسخه 24 نرم افزار SPSS صورت پذیرفت. در این مطالعه 05/0P< به عنوان معنی داری در نظر گرفته شد.
 یافته ها: از مجموع 76 بیمار شرکت کننده در پژوهش، 72 بیمار مطالعه را به طور کامل به اتمام رساندند. در پایان مطالعه در خصوص تست فیبرواسکن کبدی کاهش معناداری در"امتیاز، درصد و درجه استئاتوز (001/0>P= )"؛ در رابطه با شاخص های سرمی، کاهش معناداری در "کلسترول تام (001/0P=)، TG (001/0> P=)، LDL-C (005/ 0 P=)، قند خون ناشتا (009/0P =)، و افزایش معناداری در آپولیپوپروتئینAl  (017/0P=)"؛ و در مورد پرسشنامه کیفیت خواب، کاهش معناداری در شاخص "مدت زمان خواب (036/0P=)، نمره کلی (037/0P=)"؛ و در رابطه با پرسشنامه کیفیت زندگی، افزایش معناداری در "درک کلی از سلامت خود (003/0P=)، عملکرد فیزیکی (012/0P=)، عملکرد اجتماعی (001/0P=)، نشاط و انرژی حیاتی (002/0P=)، سلامت جسمی (003/0P=)، سلامت روانی (010/0P=) و نمره کلی (002/0P=)" دیده شد. اما زعفران تاثیر معنادار آماری در خصوص آنزیم های کبدی، HDL-C، فشار خون سیستولی و دیاستولی، انسولین ناشتا، شاخص مقاومت به انسولین، شاخص حساسیت به انسولین، بیلی روبین مستقیم و تام و همچنین سایر زیر مقیاس های پرسشنامه کیفیت خواب و کیفیت زندگی ایجاد نکرد (05/0P>).
نتیجه گیری: مصرف روزانه 100 میلی گرم پودر زعفران به مدت 12 هفته در کنار رژیم کاهش وزن و برنامه فعالیت فیزیکی، موجب بهبود سه شاخص مربوط به تست فیبرو اسکن کبدی یعنی امتیاز، درصد و درجه استئاتوز، کاهش معنادار در کلسترول تام، TG، LDL-C، قند خون ناشتا، و افزایش معناداری در آپولیپوپروتئینAl  شد. همچنین در مورد پرسشنامه کیفیت خواب، کاهش معناداری در شاخص های "مدت زمان خواب و نمره کلی"حاصل شد.  و در رابطه با پرسشنامه کیفیت زندگی، افزایش معناداری در "درک کلی از سلامت خود، عملکرد فیزیکی، عملکرد اجتماعی، نشاط و انرژی حیاتی، سلامت جسمی، سلامت روانی و نمره کلی" مشاهده شد. بنابراین به نظر می رسد زعفران می تواند در بهبود وضعیت متابولیک، خواب و کیفیت زندگی بیماران NAFLD مفید واقع شود. با این تفاسیر جهت تایید یافته های فوق نیاز به انجام مطالعاتی با مدت زمان بیشتر و در جمعیت مورد مطالعه بزرگتر می باشد.


کلیدواژه ها: واژگان کلیدی: کبد چرب غیر الکلی | زعفران | فیبرواسکن کبدی | آنزیم های کبدی | استئاتوز کبدی |CAPTCHA code

دفعات مشاهده: 72 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر