دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • فناوری اطلاعات
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • کتابخانه
  • EDO


وام مسکن
وام ضروری
وام ودیعه مسکن
وام ودیعه تحصیلی
وام ودیعه بیمه
وام دانشجویان ممتاز


فعالیت دانشجویی
وظایف دانش آموختگان
پرتال دانشجویی
کارشناس امور دانشجویی
اخبار امور دانشجویی
فرآیند

فهرست افرادآقای دکتر مهدی فرزادکیا
ریاست دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران

mahdi.farzadkiagmail.com
آقای دکتر علی اسرافیلی دیزجی
معاون اداری و مالی
دانشکده بهداشت
a.esrafiliiums.ac.ir
آقای دکتر محمدرضا وفا
معاون پژوهشی
دانشکده بهداشت
Vafa.miums.ac.ir
آقای دکتر ایرج علیمحمدی
معاون آموزشی و دانشجویی
دانشکده بهداشت
alimohamadi.iiums.ac.ir
خانم اعظم وزیریان جعفری
مسئول دفتر
دانشکده بهداشت
خانم زهره رسولی
مسئول دفتر
دانشکده بهداشت
خانم فاطمه اکبری
کارشناس گروه اپیدمیولوژی
دانشکده بهداشت


خانم مهندس عاطفه گودرزی
کارشناس رایانه
دانشکده بهداشت
خانم مهندس زهرا خواجه میرکی
کاردان رایانه
دانشکده بهداشت
آقای مهندس بهروز تقی زاده
کارشناس رایانه
دانشکده بهداشت
آقای مهدی شفیعی
اپراتور
دانشکده بهداشت