دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • روابط عمومی
  • آزمایشگاه ها
  • معاونت ها
  • خدمات الکترونیک
  • مراکز تحقیقاتی
  • گروه های آموزشی
  • ارتقاء اعضای هیئت علمی
  • EDO

فهرست افرادآقای دکتر احمد جنیدی جعفری
ریاست دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران

jonidi.aiums.ac.ir
آقای دکتر علی اسرافیلی دیزجی
معاون اداری و مالی
دانشکده بهداشت
a.esrafiliiums.ac.ir
آقای دکتر محمدرضا وفا
معاون پژوهشی
دانشکده بهداشت
Vafa.miums.ac.ir
آقای دکتر ایرج علیمحمدی
معاون آموزشی و دانشجویی
دانشکده بهداشت
alimohamadi.iiums.ac.ir
خانم اعظم وزیریان جعفری
مسئول دفتر
دانشکده بهداشت
خانم زهره رسولی
مسئول دفتر
دانشکده بهداشت


خانم فاطمه اکبری
کارشناس گروه اپیدمیولوژی
دانشکده بهداشت


خانم مهندس عاطفه گودرزی
کارشناس رایانه
دانشکده بهداشت
خانم مهندس زهرا خواجه میرکی
کاردان رایانه
دانشکده بهداشت
آقای مهندس بهروز تقی زاده
کارشناس رایانه
دانشکده بهداشت
آقای مهدی شفیعی
اپراتور
دانشکده بهداشت