دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • دفتر استعداد های درخشان
  • آزمایشگاه ها
  • معاونت ها
  • خدمات الکترونیک
  • مراکز تحقیقاتی
  • گروه های آموزشی
  • ارتقاء اعضای هیئت علمی
  • دفتر توسعه آموزش

فهرست افرادآقای دکتر رسول یاراحمدی
ریاست دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران

yarahmadi.riums.ac.ir
آقای دکتر علی اسرافیلی دیزجی
معاون اداری و مالی
دانشکده بهداشت
a.esrafiliiums.ac.ir
آقای دکتر محمدرضا وفا
معاون پژوهشی
دانشکده بهداشت
Vafa.miums.ac.ir
آقای دکتر مجید کرمانی
معاون آموزشی و دانشجویی
دانشکده بهداشت
kermani.miums.ac.ir
خانم اعظم وزیریان جعفری
مسئول دفتر
دانشکده بهداشت
خانم زهره رسولی
مسئول دفتر
دانشکده بهداشت


خانم فاطمه اکبری
کارشناس گروه اپیدمیولوژی
دانشکده بهداشت


خانم مهندس عاطفه گودرزی
کارشناس رایانه
دانشکده بهداشت
خانم مهندس زهرا خواجه میرکی
کاردان رایانه
دانشکده بهداشت
آقای مهندس بهروز تقی زاده
کارشناس رایانه
دانشکده بهداشت
آقای مهدی شفیعی
اپراتور
دانشکده بهداشت