دانشکده بهداشت

آقای دکتر علی اسرافیلی دیزجی
مدرک یا رتبهاستادیار
پست الکترونیکa.esrafiliiums.ac.ir
شماره تلفن۸۸۶۰۷۹۴۱۰
پست سازمانیمعاون اداری و مالی
محل خدمتدانشکده بهداشت
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۵/۲۳

[ برگشت به فهرست افراد ]