دانشکده بهداشت

خانم فاطمه اکبری
مدرک یا رتبهکارشناس گروه
شماره تلفن86704751
رشته تحصیلیآموزش و بهداشت
پست سازمانیکارشناس گروه اپیدمیولوژی
محل خدمتدانشکده بهداشت
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۵/۲۸

[ برگشت به فهرست افراد ]