دانشکده بهداشت- همکاران دفتر توسعه
همکاران دفتر توسعه

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

AWT IMAGEمسئول توانمندی سازی اساتید

سرکار خانم دکتر شهناز ریماز 
آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی 
مرتبه علمی : استاد
تلفن تماس :86704945

مسئول ارزشیابی

AWT IMAGEسرکار خانم دکتر 

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی 
مرتبه علمی : استادیار
تلفن تماس : 86704774

 

مسئول پژوهش در آموزش

AWT IMAGEسرکار خانم دکتر دهداری 

آخرین مدرک تحصیلی : 
مرتبه علمی : استادیار
تلفن تماس : 86704625

مسئول برنامه ریزی درسی

AWT IMAGEسرکار خانم دکتر اشتری نژاد

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
مرتبه علمی : استادیار
تلفن تماس : 86704754

مسئول کارگاه های آموزشی

AWT IMAGEسرکار خانم دکتر رهیده

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
مرتبه علمی : استادیار
تلفن تماس : 8670
 

مسئول اعتباربخشی

AWT IMAGEسرکار خانم دکتر جزایری

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
مرتبه علمی : دانشیار
تلفن تماس : 86704805
 

مسئول طرح راد

AWT IMAGEسرکار خانم رسولی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
مرتبه علمی : استادیار
تلفن تماس : 86704676

مسئول واحد مجازی وسعاد 

AWT IMAGEجناب آقای کرمانی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
مرتبه علمی : دانشیار
تلفن تماس : 86704627
 

کارشناس دفتر توسعه آموزش

AWT IMAGEسرکار خانم نجفی 

تلفن تماس :86704850

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=32.13533.44639.fa
برگشت به اصل مطلب