دانشکده بهداشت- همکاران دفتر توسعه
همکاران دفتر توسعه

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

AWT IMAGEمسئول توانمندی سازی اساتید

سرکار خانم دکتر شهناز ریماز 
آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی 
مرتبه علمی : استاد
تلفن تماس :۸۶۷۰۴۹۴۵

مسئول ارزشیابی

AWT IMAGEسرکار خانم دکتر جمیله ابوالقاسمی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی  آمار زیستی
مرتبه علمی : استادیار
تلفن تماس : ۸۶۷۰۴۷۷۴

 

مسئول پژوهش در آموزش

AWT IMAGEسرکار خانم دکتر  طاهره دهداری 

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی آموزش بهداشت 
مرتبه علمی : استادیار
تلفن تماس : ۸۶۷۰۴۶۲۵

مسئول برنامه ریزی درسی

AWT IMAGEسرکار خانم دکتر آزاده  اشتری نژاد

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی سم شناسی 
مرتبه علمی : استادیار
تلفن تماس : ۸۶۷۰۴۷۵۴

مسئول کارگاه های آموزشی

AWT IMAGEسرکار خانم دکتر سیده  طیبه  رهیده

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی تغذیه 
مرتبه علمی : استادیار
تلفن تماس : ۸۶۷۰۴۸۴۳
 

مسئول اعتباربخشی

AWT IMAGEسرکار خانم دکتر شیما  جزایری

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی تغذیه 
مرتبه علمی : دانشیار
تلفن تماس : ۸۶۷۰۴۸۰۵
 

مسئول طرح راد

AWT IMAGEسرکار خانم  دکتر  محبوبه رسولی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی آمار زیستی 
مرتبه علمی : استادیار
تلفن تماس : ۸۶۷۰۴۶۷۶

مسئول واحد مجازی  

AWT IMAGEجناب آقای   دکتر  مجید کرمانی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی بهداشت محیط 
مرتبه علمی : دانشیار
تلفن تماس : ۸۶۷۰۴۶۲۷
 

کارشناس دفتر توسعه آموزش

AWT IMAGEسرکار خانم حلیمه  نجفی خانقشلاقی 

تلفن تماس :۸۶۷۰۴۸۵۰

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=32.13533.44639.fa
برگشت به اصل مطلب