دانشکده بهداشت- برنامه ریزی آموزشی
برنامه ریزی آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

برنامه عملیاتی برنامه ریزی درسی 


رسالت:

  • توسعه برنامه ریزی درسی در سطح دانشگاه و کشور (سایر دانشگاه ها و معاونت آموزشی وزارت بهداشت) مطابق با استانداردهای روز آموزشی در جهان و منطبق بر شرایط بومی کشور

وظایف:

  • رهبری اصلاحات برنامه های آموزشی اعم از جلب حمایت، مذاکره یا حل اختلاف در سطح دانشگاه
  • پیشنهاد قانونگذاری در ارتباط با برنامه ریزی آموزشی
  • تدوین استانداردهای برنامه آموزشی
  • مدلسازی، مشاوره و هدایت نیازسنجی آموزشی
  • مدلسازی، مشاوره و هدایت اصلاحات برنامه های آموزشی موجود
  • مدلسازی، مشاوره و هدایت برنامه های آموزشی جدید در دانشکده ها
  • مدلسازی، مشاوره و هدیات ارزشیابی برنامه های آموزشی
  • مشارکت کارشناسی در اجرای ارزشیابی های درونی و بیرونی برنامه های آموزشی
  • برگزاری کارگاه های طرح درس و طرح دوره برای اعضای هیئت علمی

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=32.17934.43996.fa
برگشت به اصل مطلب