دانشکده بهداشت- آزمایشگاههای تخصصی
آزمایشگاههای تخصصی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

آزمایشگاه تغذیه

آزمایشگاه شیمی آب و فاضلاب

آزمایشگاه میکروبیولوژی محیط

آزمایشگاه هیدرولیک

آزمایشگاه آلودگی هوا

آزمایشگاه تهویه

آزمایشگاه ارگونومی

آزمایشگاه آنالیز پیشرفته

آزمایشگاه عوامل فیزیکی زیان آور

آزمایشگاه عوامل شیمیایی زیان آور

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=32.25548.47412.fa
برگشت به اصل مطلب