دانشکده بهداشت- جلسات دفاع
جلسه دفاع از عنوان دانشجویان گروه اپیدمیولوژی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۱ | 

AWT IMAGEجلسه دفاع از عنوان دانشجویان گروه اپیدمیولوژی

پنج نفر از دانشجویان دکترای اپیدمیولوژی ورودی ۹۳  با حضور اساتید محترم گروه  از عناوین خود دفاع کردند.
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=32.31352.51703.fa
برگشت به اصل مطلب