دانشکده بهداشت- جلسات دفاع
دفاع سرکار خانم زهرا خواجه پور

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۹ | 

  عنوان پایان نامه:

اثر مکملیاری با رزوراترول بر سطوح سرمی آیریسین و آدیپونکتین در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲

                                استاد راهنما:

خانم دکتر شیما جزایری
آقای دکتر محمدرضا وفا
 
                              اساتید مشاور:

آقای دکتر علیرضا استقامتی

خانم آغافاطمه حسینی
                             نگارش:

زهرا خواجه پور
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در
رشته: علوم تغذیه
 
شهریور ۱۳۹۶
                                           چکیده :
عنوان :" اثر مکملیاری با رزوراترول بر سطوح سرمی آیریسین و آدیپونکتین در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲"
زمینه و هدف: دیابت نوع دو دارای شیوع فراوانی در دنیاست. مطالعات نشان داده اند که سطوح هورمون های آیریسین و آدیپونکتین در افراد مبتلا به دیابت نوع دو، به طور قابل ملاحظه ای کمتر از افراد سالم می باشد. از طرف دیگر مطالعات مختلف نشان داده اند که رزوراترول دارای اثرات افزایش دهنده ملکول های واسطه ای در تولید آیریسین و مطالعات اندکی نیز اثر مثبت رزوراترول بر سطح هورمون آدیپونکتین را گزارش کرده اند. آیریسین دارای اثرات بهبود تحمل گلوکز و کاهش مقاومت به انسولین و آدیپونکتین باعث بهبود حساسیت به انسولین میشود. هدف این مطالعه تعیین اثر مکمل یاری با رزوراترول بر سطوح سرمی آیریسین و آدیپونکتین در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو می باشد.
روش کار: ۶۰ بیمار دیابتی نوع دو در یک مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور به مدت هشت هفته، مورد بررسی قرار گرفتند. شرکت کنندگان به طور تصادفی در یکی از دو گروه مداخله (مصرف روزی یک عدد کپسول ۲۴۰ میلی گرمی رزوراترول) و یا شاهد (مصرف روزی یک عدد کپسول ۲۴۰ میلی گرمی دارونما) قرار گرفتند. درصد چربی بدنی، درصد عضله، وزن و BMI در ابتدا و انتهای مطالعه اندازه گیری شد. پیش از شروع مصرف مکمل ها و در انتهای هفته هشتم، از بیماران ۱۰ میلی لیتر خون وریدی در حالت ناشتا گرفته شد. میزان آیریسین، آدیپونکتین و انسولین سرمی با استفاده از روش  ELISA، FBS با روش رنگ سنجی آنزیمی و HbA۱c به روش کروماتوگرافی، در ابتدا و انتهای مطالعه اندازه گیری شد. در این مطالعه درصد چربی بدنی، درصد عضله، وزن، BMI، انسولین، FBS و HbA۱c به عنوان مخدوشگر اندازه گیری شد.
یافته ها: سطح سرمی آیریسین و آدیپونکتین بعد از کنترل عوامل مخدوشگر مطالعه پس از مصرف مکمل رزوراترول نسبت به قبل از مداخله  و همچنین گروه دارونما تغییر معنی داری نداشت. همچنین در انتهای مطالعه در سطح انسولین، FBS، HbA۱c، درصد عضله، درصد چربی بدنی، وزن و BMI بین دو گروه مورد مطالعه و در گروه رزوراترول تفاوت معنی داری نداشت.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که مکمل رزوراترول بر سطح آیریسین و آدیپونکتین اثری ندارد.
واژگان کلیدی: رزوراترول، آیریسین، آدیپونکتین، BMI، FBS، HbA۱c، درصد عضله، درصد چربی
 
این مطالعه به صورت پایان نامه دانشجویی با کد شماره IRCT۲۰۱۶۰۱۰۲۲۳۹۴N۱۹ در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران و با کد اخلاق IR.IUMS.REC.۱۳۹۴.۲۶۱۶۸ در کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی ایران به ثبت رسیده است.


 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=32.31352.54530.fa
برگشت به اصل مطلب