دانشکده بهداشت- جلسات دفاع
دفاع سرکار خانم نگار قاسمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۲۱ | 
دفاع سرکار خانم نگار قاسمی با عنوان ​تحلیل بقای بیماران مبتلا به سرطان ریه با استفاده از مدل بخت‌های متناسب به همراه 

استاد راهنما : دکتر محبوبه رسولی 

اساتید مشاور :  دکتر نمامعلی آزادی
                    دکتر جمیله ابوالقاسمی

تاریخ دفاع ۹۶/۰۹/۲۲ در سالن شهید رحیمی دانشکده 

چکیده

زمینه و هدف: سرطان ریه بیشترین میزان مرگ ومیر را در مقایسه با سرطان‌های سینه، پروستات و سایر سرطان‌های چندگانه دارد. و به‌علت شانس پایین زنده‌ ماندن، مهمترین و کشنده‌ترین نوع سرطان محسوب میشود هدف از این مطالعه، تحلیل داده‌های بقای بیماران مبتلا به سرطان ریه در استان مازندران می‌باشد.
مواد و روش‌ها: داده های این مطالعه آینده نگر از طریق مرکز ثبت سرطان بابل که زیر نظر دانشکده ی بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار داشت، جمع آوری شده است. طی این مطالعه که بین سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰ انجام شد، سعی شد موارد سرطان‌ ریه شناسایی شوند. مجموعا اطلاعات ۲۲۸ بیمار به همراه مشخصات فردی( مانند: سن، جنس، سابقه خانوادگی، وضعیت تاهل، وضعیت سیگار کشیدن ، شغل، نژاد، وضعیت سواد، محل سکونت، روش تشخیص سرطان، وضعیت اقامت) وارد مطالعه شدند. و برای یک دوره ۱۵ ساله تا سال ۱۳۸۵ پیگیری شدند. برای بررسی عوامل مؤثر بر بقای بیماران از رگرسیون کاکس و مدل های پارامتری وایبل، لگ لجستیک ، مدل بخت های متناسب با و بدون شکنندگی استفاده شد و معیار مقایسه کارایی مدلها، ملاک آکاییکه(Akaike)  بود . کلیه محاسبات با نرم افزار SAS و  STATA انجام و سطح معنی داری  ۰۵/۰ درنظرگرفته شد.
یافته ها: نتایج حاصل نشان داد که ۴/۷۵ درصد از بیماران مرد و ۶/۲۶ درصد زن بودند،  میانگین سنی در بیماران مرد ۴/۵۵ سال و در زنان ۱/۵۵ سال بود. احتمال بقای یک، سه و پنج ساله بیماران به ترتیب ۱۳% ، ۸% و ۸% می باشد.
نتیجه گیری: طبق ملاک آکاییکه و بر اساس ماهیت داده ها، مدل بخت های متناسب به همراه شکنندگی از مدل کاکس و مدل های پارامتری وایبل و لگ لجستیک و مدل بخت های متناسب بدون شکنندگی کارایی بهتری دارد.
واژه های کلیدی: سرطان ریه، بخت های متناسب ، بقا
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=32.31352.58896.fa
برگشت به اصل مطلب