دانشکده بهداشت- جلسات دفاع
دفاع سرکار خانم عطیه غفوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ | 
دفاع  کارشناسی ارشد سرکار خانم عطیه غفوری با عنوان پایان نامه
تاثیر سین بیوتیک و اسید لاکتیک در نان برپایه بتاگلوکان بر پروفایل لیپیدی، شاخص های قندی و ظرفیت آنتی اکسیدانی افراد مبتلا به دیابت نوع 2
استاد راهنما:جناب آقای دکتر فرزاد شیدفر

استادان مشاور: سرکار خانم دکتر میترا زراتی و جناب آقای دکتر ایرج حیدری

داوران محترم: جناب آقای دکترمحمدرضا وفا و سرکار خانم دکتر شیما جزایری

زمان 1396/10/17 سالن شهید رحیمی دانشکده 
 

چکیده فارسی

 
مقدمه :دیابت نوع دو (T2D)شایعترین بیماری متابولیکی در کل دنیا است. دیابت معمولا با افزایش رادیکال‌های آزاد و اختلال در دفاع آنتی‌اکسیدانی نیز همراه است. دیابت نوع 2 اختلالی متابولیک است که ویژگی اصلی آن سطح بالای گلوکز در خون، مقاومت انسولینی و اختلالات مربوط به ناکافی بودن انسولین از جمله اختلال در پروفایل لیپیدی بیمار است. علاوه بر این، مطالعات بسیاری گزارش کرده‌اند که از یک سو افزایش سطوح فاکتورهای التهابی و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو منجر به ایجاددیابت نوع 2 می‌شوند. در یک مطالعه in vitroبا دیدگاه آنزیمی دریافتند که افزودن اسید لاکتیک به نان منجر به کاهش زیست دسترسی نشاسته و کاهش سرعت هضم آن می‌شود (56).علاوه بر این، با وجود اینکه در مطالعات موجود مداخلات تعذیه‌ای با اسید لاکتیک و سینبیوتیک اثرات مطلوب متابولیک را نشان داده‌اند اما برای رسیدن به یک توصیه در مورد وارد کردن این مواد در برنامه غذایی بیماران دیابتی نیاز به مطالعات بالینی کنترل شده بیشتری وجود دارد. از سوی دیگر عوارض مصرف این مواد در مقایسه با دیگر رویکردهای فارماکولوژیک بسیار اندک است.
 
مواد و روش ها:این مطالعه به صورت یک کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو ناآگاه و کنترل شده است که  جامعه مورد بررسی آن 100 نفر بزرگسالان مرد و زن مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به کیلینیک غدد60 -20 سال بوده که به هدف مشاوره غدد به این کلینیک مراجعه نموده اند. مورد مداخله در این پژوهش سه نوع نان می باشد: نان حاوی اسید لاکتیک ،سینبیوتیک و سینبیوتیک بعلاوه اسید لاکتیک .جهت انجام پژوهش ، افراد شرکت کننده به 4 گروه تقسیم شدند.هر چهار گروه نان ها حاوی بتا گلوکان می باشند.. توزیع نان ، به صورت هفتگی وطول مدت مداخله 8 هفته بود.میزان بتا گلوکان دریافتی روزانه 3 گرم  ، فروکتوالیگوساکارید دریافتی از طریق نان روزانه 10 گرم ،  باسیلوس کواگولانس با جمعیت 108cfu/gr و اسیدلاکتیک (با توجه به اثر فرایند حرارتی بر میزان اسید لاکتیک)4گرم به ازای هر 100سی سی آب استفاده شده در تهیه خمیر مایه نان می باشد. لازم به ذکر است که میزان نان توزیعی برای هر روز 120 گرم بود.    
 
یافته ها :میزان تغییرات شاخصHbA1c(هموگلوبین گلیکوزیله) درگروههای اسیدلاکتیک(la)،سینبیوتیک(syn)و سینبیوتیک+اسیدلاکتیک(syn+la)بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله(p=0.001) و بین گروههای شاهد با syn+la (p=0.001)،شاهد با syn+la (p=0.000laبا syn+la (p=0.017)معنی دار شد . کلسترول تام در گروهsynوsyn+laبعد از مداخله کاهش معنی دار داشتند(p=0.001) که کاهش در گروه syn+la بزرگتر بود.همچنین بین گروههای شاهد با syn(p=0.008)و بین گروه شاهد با syn+la (p=0.009) تغییر معنی دار مشاهده شد.غلظت سرمی آپولیپوپروتیین A1در هر سه گروه laوsynو syn+la کاهش معنی دار بعد از مداخله نشان داد (p=0.001)که میزان کاهش در گروه dاز دو گروه دیگر بزرگتر بود.همینطور بین گروههای شاهدباsyn(p=0.000)،شاهد با syn+la (p=0.000laباsyn(p=0.000) و laباsyn+la(p=0.000) اختلاف معنی دار مشاهده شد.در مورد غلظت سرمی SOD(سوپراکسیددیسموتاز)در گروه synو گروه syn+laافزایش معنی دار مشاهده شد (p=0.001)که میزان این افزایش در در گروه syn+la بزرگتر بود همچنین غلظت سرمیSOD اختلاف معنی دار بین گروههای شاهد با syn+la (p=0.003)و بین گروههای laبا syn+la (p=0.02)نشان داد.غلظت سرمیALTدر گروههای synو syn+la بعد از مداخله کاهش معنی دار نشان که میزان این کاهش در گروه syn+la بزرگتر بود همینطور تغییر معنی دار بین گروههای شاهد با syn (p=0.02)و بین گروههای synبا syn+la (p=0.003)مشاهده شد.در مورد شاخص های FBS،انسولین،HOMA-IR،LDL-c،HDL-c،TG،ApoB100،AST،ALP،TAC،GSHوhsCRPتغییر معنی دار داخل گروهها و بین گروهها مشاهده نشد.
بحث و نتیجه گیری:به نظر می رسد مصرف روزانه نان حاوی اسیدلاکتیک و سینبیوتیک بر پایه بتاگلوکان  به مدت 8 هفته قادر به کاهش معنی دارHbA1c،توتال کلسترول،آپولیپوپروتیینA1،ALTو افزایش معنی دار SODدر بیماران دیابتی  می باشد.


 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=32.31352.59942.fa
برگشت به اصل مطلب