دانشکده بهداشت- کارکنان آموزش
کارکنان آموزش

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

رئیس اداره آموزش :  سرکارخانم قاسمی

شماره تماس : ۸۶۷۰۴۷۷۷

ردیف

نام کارشناس

مقطع

رشته

تلفن تماس

۱

سرکار خانم اسفندیاری

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی بهداشت حرفه ای

۸۶۷۰۴۶۲۴

Ph.D

کلیه رشته ها

۲

سرکار خانم بابایی

کارشناسی ارشد 

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

مهندسی بهداشت محیط

مهندسی بهداشت حرفه ای

علوم تغذیه

۸۶۷۰۴۶۵۵

۳

سرکار خانم قاسمی

Ph.D

کلیه رشته ها

۸۶۷۰۴۷۷۷

۴

سرکار خانم خورشیدی

MPH

کلیه گرایشها

۸۶۷۰۴۶۵۵

کارشناسی ارشد 

ارگونومی

علوم بهداشتی در تغذیه 

۵

سرکار خانم برومند

امور دانشجویی و فرهنگی 

کلیه رشته ها

۸۶۷۰۴۶۵۸

کارشناسی ارشد 
اپیدمیولوژی

آمار زیستی 
 

۶

جناب آقای صاحبی

بایگانی

۸۶۷۰۴۶۴۰

۷ جناب آقای صفری انتشارات ۸۶۷۰۴۶۴۰

۸

سرکار خانم رحمانیان

اتاق اساتید

۸۶۷۰۴۶۳۲

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=32.3291.47635.fa
برگشت به اصل مطلب