دانشکده بهداشت- کارکنان آموزش
کارکنان آموزش

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

رئیس اداره آموزش :  سرکارخانم قاسمی

شماره تماس : 86704777

ردیف

نام کارشناس

مقطع

رشته

تلفن تماس

1

سرکار خانم اسفندیاری

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی بهداشت حرفه ای

86704624

Ph.D

کلیه رشته ها

2

سرکار خانم بابایی

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی بهداشت محیط

86704655

کارشناسی ارشد

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

مهندسی بهداشت محیط

مهندسی بهداشت حرفه ای

3

سرکار خانم کاظمیان

کارشناسی ارشد

اپیدمیولوژی

 آمار زیستی

علوم تغذیه

علوم بهداشتی در تغذیه

86704624

4

سرکار خانم قاسمی

Ph.D

کلیه رشته ها

86704777

5

سرکار خانم خورشیدی

MPH

کلیه گرایشها

86704655

کارشناسی ناپیوسته

بهداشت عمومی

6

سرکار خانم برومند

امور دانشجویی

کلیه رشته ها

86704658

7

جناب آقای صفری

بایگانی

86704640

8

سرکار خانم رحمانیان

اتاق اساتید

86704632

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=32.3291.47635.fa
برگشت به اصل مطلب