دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت آموزشی
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت اداری ومالی
  • خدمات الکترونیک
  • مراکز تحقیقاتی
  • گروه های آموزشی
  • فعالیت های خدماتی مشورتی
  • دفتر توسعه آموزش


 

 

 


دفاع از پایان نامه خانم ژاله صدقی نوش آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای به راهنمایی استاد جناب آقای دکتر شهرام وثوقی در تاری دفاع از پایان نامه: خانم ژاله صدقی نوش آبادی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۲۰ | 
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد کارگران نسبت به حفاظت شنوایی (مطالعه موردی در صنایع چاپ افست استان تهران)
 
چکیده فارسی
 
مقدمه: ماشین های چاپ یکی از منابع اصلی سطوح بالای صدا هستند. کارگران صنایع چاپ در معرض ابتلا به افت شنوایی ناشی از صدا به دلیل مواجهه شغلی با صدای زیاد قرار دارند. اقدامات کنترل مهندسی مؤثرترین راه برای کنترل صدا در محیط کار است، با این حال اکثر شرکت ها آخرین راهکار یعنی تهیه تجهیزات حفاظت شنوایی را مد نظر قرار میدهند. به منظور اجرای روشهای کنترلی مناسب برای کاهش مواجهات شغلی با صدا، ارزیابی آگاهی و عملکرد کارگران نسبت به مواجهه با صدای محیط کار برای طراحی روشهای مداخله ای مناسب برای کارگران ضرورت دارد. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد کارگران نسبت به حفاظت شنوایی) مطالعه موردی در صنایع چاپ افست استان تهران (بود.
روش کار: این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی در ۱۶ صنعت چاپ افست استان تهران بین ۵۰۱ کارگر انجام شد. پرسشنامه محقق ساخته جهت بررسی آگاهی، نگرش، درک ریسک و عملکرد کارگرانTest retest ، در این صنایع ایجاد شد. روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب با روش های روایی محتوایی و آلفا کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. اندازه گیری میزان مواجهه صدای روزانه هر یک از کارگران با استفاده از دستگاه صدا سنج و با توجه به روش ISO ۹۶۱۲ انجام گرفت. عملکرد) استفاده از وسایل حفاظت شنوایی (علاوه بر پرسشنامه با استفاده از رفتارسنجی ایمنی انجام شد. ابتلا به افت شنوایی شغلی با توجه به نتایج آخرین ادیومتری انجام شده ثبت گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد که با افزایش نگرش، عملکرد (استفاده از وسایل حفاظت شنوایی) بهبود یافت (P < ۰.۰۰۱). نتایج نشان داد که نگرش مثبت منجر به عملکرد مثبت کارگران در حفاظت شنوایی می شود (rs = ۰.۱۷۲; P < ۰.۰۰۱) و با افزایش آگاهی، نگرش منفی کاهش یافته و این رابطه معنی دار بود (P = ۰.۰۱۴). بالا رفتن آگاهی، عملکرد مثبت (استفاده از وسایل حفاظت شنوایی) را افزایش نمی دهد (P = ۰.۲۱۰). رابطه خطی معنی داری بین آگاهی و عملکرد وجود نداشت (rs = -۰.۰۷۷; P = ۰.۰۹۱). نتایج حاصل از اندازه گیری ها نشان داد که همه کارگران با صدای مساوی و بیشتر از dBA ۸۵  مواجهه داشتند. کارگرانی که افت شنوایی ناشی از صدا ندارند، عملکرد ضعیف تری دارند (%۳/۶۲) و این رابطه معنی دار است (۰۰۱/۰P < ).
نتیجه گیری: یافته های این پژوهش اهمیت توجه به ویژگی های جمعیت شناختی و شغلی و تاثیر آنها بر روی سطح اگاهی از مواجهه با صدا و حفاظت شنوایی را نشان داد. در این راستا، مدیریت صنایع مورد نظر باید با سیاست گذاری صحیح و مناسب در جهت بهبود وضعیت سطح آگاهی تلاش نماید.نتایج این مطالعه نمایه ای از وضعیت نگرش کارکنان نسبت به صدا و درک ریسک افت شنوایی در صنایع مورد بررسی را ارائه می دهد، که میتواند به عنوان یک شاخص پیشگیرانه برای تدوین خط مشی و ارزیابی عملکرد بهداشت حرفه ای سازمان به کار رود؛ ضمن اینکه ارزیابی آگاهی، نگرش و عملکرد کارگران نسبت به حفاظت شنوایی می‌تواند به عنوان روشی برای سنجش اثربخشی مداخلات بداشتی مرتبط با صدا در محیط کار به کار رود.

کلیدواژه ها: آگاهی | نگرش | عملکرد | درک ریسک | پرسشنامه | صنایع چاپ |CAPTCHA

دفعات مشاهده: 455 بار   |   دفعات چاپ: 32 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر