دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • معاونت آموزشی
 • معاونت پژوهشی
 • معاونت اداری ومالی
 • خدمات الکترونیک
 • مراکز تحقیقاتی
 • گروه های آموزشی
 • فعالیت های خدماتی مشورتی
 • دفتر توسعه آموزش
 

  

کمیته اخلاق حرفه ای

 | تاریخ ارسال: 1398/7/17 | 
اعضاءکمیته  اخلاق حرفه ای و شرح وظایف
ردیف نام مسئول کمیته نام اعضاء کمیته
1 جناب آقای دکتر رسول یاراحمدی جناب آقای دکتر مجید کرمانی، جناب آقای دکتراحمد جنیدی، جناب آقای دکترمحمد رضا وفا، سرکار خانم دکتر آزاده اشتری نژاد
 
 
 

دفعات مشاهده: 1367 بار   |   دفعات چاپ: 65 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کمیته برنامه ریزی درسی

 | تاریخ ارسال: 1398/7/1 | 
نام کمیته نام مسئول کمیته نام اعضاء کمیته
برنامه ریزی درسی سرکار خانم دکتر آز اده اشتری نژاد خانم مهندس نرگس مقدسی
خانم مهندس معصومه حشم فیروز
شرح وظایف کمیته برنامه ریزی درسی
 1. طرح دوره ها و طرح دروس، متناسب با وضعیت موجود و همچنین تدوین و اصلاح آنها در جهت پاسخگویی به نیاز جامعه جزء اولویتهای این واحد می باشد.
 2. پیگیری و تاکید بر تدوین و بروز رسانی طرح دوره و طرح دروس اعضاء هیئت علمی
 3. دریافت طرح دوره و طرح درس از گروههای آموزشی و بارگذاری آنها در سایت دانشکده
 4. ارائه بازخورد از طرح دوره های بارگذاری شده به معاونت آموزشی دانشکده و مدیران گروههای آموزشی
 5. ارائه بازخورد از طرح دوره های بارگذاری شده به کمیته برنامه ریزی آموزشی دانشگاه

دفعات مشاهده: 1435 بار   |   دفعات چاپ: 65 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کمیته اعتبار بخشی دانشکده

 | تاریخ ارسال: 1398/2/21 | 
اعضاء کمیته اعتبار بخشی دانشکده و شرح وظایف
ردیف نام مسئول کمیته نام اعضاء کمیته
1 سرکار خانم دکتر اشتری نژاد
 
سرکارخانمها دکتر طاهره دهداری، آزاده اجلال موغاری، فرانک برومند، زهره سجادی، نرجس نجیبی، نرگس مقدسی، معصومه حشم فیروز
 
شرح وظایف کمیته اعتبار بخشی
 1. توزیع فرم های خام اعتبار بخشی موسسه ای جهت اعضای کمیته به منطور انجام فعالیتهای ذیربط
 2. راهنمایی های لازم جهت تکمیل فرم های اعتبار بخشی در حوزه های مختلف
 3. برنامه ریزی جهت بررسی و کنترل مفاد مورد نظر در هریک از حوزه های موجود
 4. برنامه ریزی زمان بندی شده جهت دریافت گزارش های پیشرفت فعالیتها در حوزه های محتلف توسط اعضای گروه
 5. بررسی و کنترل فعالیتهای انجام شده و مطابقت آن با مصادیق موجود در استانداردها
 6. در صورت لزوم برگزاری جلسات توجیهی جهت اعضاء گروه به منطور بررسی مصادیق مستندات مرتبط با فرم های اعتبار بخشی
 7. درخواست هماهنگی های لازم جهت تشکیل جلسات کمیته پایش عملکرد به صورت دوره ای
 8. صدور دستور جلسات کمیته پایش
 9. حضور در جلساتی که از طرف مقامات دانشگاه تعیین می شود
 10. پاسخگویی به مکاتبات مقامات دانشگاه در زمینه های مورد نظر با هماهنگی های لازم
 11. تهیه گزارش های مرتبط جهت مسئول کمیته پایش عملکرد دانشگده
 12. شرکت در جلسات دوره ای دفتر EDO دانشکده   .  

دفعات مشاهده: 1755 بار   |   دفعات چاپ: 95 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کمیته دانشجویی دانشکده

 | تاریخ ارسال: 1398/2/21 | 
اعضاءکمیته دانشجویی دانشکده و شرح وظایف
ردیف نام مسئول کمیته نام اعضاء کمیته
1 سرکار خانم دکتر محبوبه رسولی
 
آقای سقراط عمری شکفتیک، آقای مهدی فرخی
 
شرح وظایف کمیته دانشجویی
 1. زمینه سازی برای بهره گیری از خلاقیت وطرحها و ایده های نو آورانه آموزشی دانشجویان
 2. انتقال مشکلات ،انتقادات و پیشنهادات دانشجویان درحیطه آموزشی از طریق کمیته مشورتی به سطوح مدیریت کلان آموزشی دانشگاه
 3. ایجاد فرهنگ مشارکت و احساس مسئولیت در بین دانشجویان برای ارتقاء کیفی آموزشی
 4. بستر سازی برای تعامل آگاهانه ، علمی و فعال دانشجویان با نظام آموزشی جاری در جهت ارتقاء برنامه های آموزشی
 5. برگزاری جلسات دوره ای با دانشجویان عضو کمیته مشورتی
 6. ارائه گزارش عملکرد به دفتر EDO دانشکده
 7. شرکت در جلسات دوره ای دفتر EDO دانشکده

 


دفعات مشاهده: 1763 بار   |   دفعات چاپ: 92 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کمیته پایش عملکرد دانشکده

 | تاریخ ارسال: 1398/2/21 | 
اعضاءکمیته پایش عملکرد دانشکده و شرح وظایف
ردیف نام مسئول کمیته نام اعضاء کمیته  
1 سرکار خانم دکتر جمیله ابوالقاسمی خانم دکترمهناز صلحی، خانم آزاده اجلال موغاری
جناب آقای دکتر مجید کرمانی
 
 
شرح وظایف کمیته پایش عملکرد
 1. ایجاد درک درستی از ارزشیابی وکیفیت بسته های اعتبار بخشی در حوزه های مورد نظر بر اساس داده های موجود
 2. بررسی و ارزیابی و پیگیری مستندات ارائه شده مبنی برتوصیف وتحلیل وضعیت موجود طبق استاندارد و شاخص های عنوان شده
 3. بطور مثال : تطابق مستندات با شاخص های تعیین شده در بسته اعتباربخشی مورد نظر به منظور مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف و پیگیری به لحاظ بهبود وضعیت موجود
 4. بازخورد نتیجه گیری جهت زیرگروه پایش به منظور رفع نقطه ضعف، ارتقاء نقطه قوت در شاخص های مورد نظر و پایش مجدد
 5. بررسی وارزیابی راهکار یا برنامه های اعلام شده به منظور ارتقای وضعیت استاندارهای مورد اشاره طبق مقررات و قوانین موجود
 6. بررسی و ارزیابی چگونگی نقد به استاندارد در چارچوب ضوابط و مقررات ذیربط
 7. هماهنگی های لازم به منظور انجام ارزیابی بسته اعتباربخشی مورد نظر در بازه زمانی تعیین شده توسط دفتر EDO
 8. تهیه گزارش ارزیابی بسته اعتبار بخشی مورد نظر طی بازه زمانی اعلام شده توسط دفتر EDO
 9. شرکت مستمر در جلسات ذیربط  

دفعات مشاهده: 1760 بار   |   دفعات چاپ: 87 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر