دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت آموزشی
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت اداری ومالی
  • خدمات الکترونیک
  • مراکز تحقیقاتی
  • گروه های آموزشی
  • فعالیت های خدماتی مشورتی
  • دفتر توسعه آموزش

فهرست افرادآقای دکتر رسول یاراحمدی
ریاست دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران

yarahmadi.riums.ac.ir
آقای دکتر نمامعلی آزادی
معاون اداری و مالی
دانشکده بهداشت
n.azadihotmail.com
خانم دکتر روشنک رضائی کلانتری
معاون پژوهشی
دانشکده بهداشت
Rezaei.riums.ac.i
آقای دکتر مجید کرمانی
معاون آموزشی و دانشجویی
دانشکده بهداشت
kermani.miums.ac.ir
خانم اعظم وزیریان جعفری
مسئول دفتر
دانشکده بهداشت
خانم زهره رسولی
مسئول دفتر
دانشکده بهداشت


خانم فاطمه اکبری
کارشناس گروه اپیدمیولوژی
دانشکده بهداشت


خانم مهندس عاطفه گودرزی
کارشناس رایانه
دانشکده بهداشت
خانم مهندس زهرا خواجه میرکی
کاردان رایانه
دانشکده بهداشت
آقای مهندس بهروز تقی زاده
کارشناس رایانه
دانشکده بهداشت
آقای مهدی شفیعی
اپراتور
دانشکده بهداشت