دانشکده بهداشت- ریاست
رئیس دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

جناب آقای دکتررسول یار احمدی  

 مدرک تحصیلی : دکترای بهداشت حرفه ای

رتبه علمی :  دانشیار

تلفن ثابت :۸۶۷۰۴۷۴۵    و  ۸۶۷۰۴۷۳۴

فاکس : ۸۸۶۲۲۷۰۷


ایمیل آکادمیک:yarahmadi.riums.ac.ir

 CV Fa dr.yarahmadi
CV En dr.yarahmadi

 

                                        ORCID ID:  https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۲-۸۲۹۲-۷۴۷X
                                                                     ResearcherID:  F-۹۷۴۷-۲۰۱۷
                                                                             Scopus:  ۳۶۵۰۵۵۴۶۲۰۰
 Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=yprplqIAAAAJ&hl=en

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=32.11519.42439.fa
برگشت به اصل مطلب