دانشکده بهداشت- تماس با ما
تماس با ما و راهنمای تلفنها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

جهت تماس با واحد های دانشکده ابتدا شماره (شماره داخلی + ۸۶۷۰ ) سپس داخلی مورد نظر را شماره گیری فرمایید.

جهت دانلود کلیک نمایید

ریاست آموزش پژوهش
دکتر رسول یار احمدی ( رئیس دانشکده) ۴۷۳۴ فرحناز قاسمی ۴۷۷۷ زهره سجادی ۴۶۱۰
دکتر علی اسرافیلی (معاون اداری ومالی) ۴۷۳۴  بتول اسفندیاری ۴۶۲۴ کمیته پژوهشی دانشجویی ۴۶۲۴
دکتر مجید کرمانی ( معاون آموزشی) ۴۷۴۵  منیژه بابایی ۴۶۵۵
دکتر محمدرضا وفا (معاون پژوهشی) ۴۷۴۵ سمیرا دامن خورشید ۴۶۵۵
اعظم وزیریان ۴۷۳۴  یاسین صفری ۴۶۴۰
زهره رسولی ۴۷۴۵ فرانک برومند(امور دانشجویی) ۴۶۵۸
             گروه مهندسی  بهداشت محیط                گروه اپیدمیولوژی          گروه علوم تغذیه
دکتر میتراغلامی (مدیر گروه) ۴۶۴۳ دکترمسعود سلیمانی( مدیرگروه) ۴۷۷۶ دکترمحمدرضا وفا(مدیرگروه) ۴۷۴۳
دکترمجید کرمانی ۴۶۲۷  دکتر محسن اسدی لاری ۴۸۰۳ دکتر فرزاد شیدفر ۴۷۴۳
دکتر روشنک رضایی کلانتری ۴۷۷۵  دکترسیدعباس متولیان ۴۷۰۴ دکترناهید آریاییان ۴۷۵۰
 دکتر احمدجنیدی جعفری ۴۶۲۶ دکتر شهناز ریماز ۴۶۴۵ دکترشیماجزایری ۴۸۰۵
دکترمهدی فرزادکیا ۴۸۲۰ دکتر مهشید ناصحی ۴۶۴۸ دکترفاطمه سادات امیری ۴۸۵۲
دکتر علی اسرافیلی ۴۸۱۹ دکتر برادران ۴۸۰۳ دکترمیترا زراتی  ۴۸۱۴
معصومه حشم فیروز(کارشناس) ۴۸۶۳ فاطمه اکبری(کارشناس) ۴۷۵۱ دکتر سیده طیبه رهیده ۴۸۴۳
زهره سجادی (کارشناس ) ۴۶۱۰
گروه خدمات بهداشتی وآموزش بهداشت گروه بهداشت حرفه ای گروه آمارزیستی
دکترمهناز صلحی ( مدیر گروه ) ۴۷۵۸ دکتر ایرج علی محمدی(مدیرگروه) ۴۷۴۹ دکتر جمیله ابوالقاسمی(مدیر گروه) ۴۷۷۴
دکترفربد عبادی فرد آذر ۴۷۵۷ دکتر شهرام وثوق ۴۸۰۷ دکتر محبوبه رسولی ۴۶۷۶
دکترطاهره دهداری ۸۸۶۲۲۶۴ دکتر رسول یار احمدی ۴۸۰۶ دکتر جانانی ۴۸۴۹
دکتر منصوریان ۴۸۳۹ دکتر آزاده اشتری نژاد ۴۷۵۴ دکتر مسعود صالحی ۴۷۷۹
ثمینه ارجمند(کارشناس گروه) دکتر ابراهیمی ۴۷۴۹ دکترمسعودرودباری ۴۶۳۵
فیروزه صفریان(کارشناس) ۴۷۴۶ خانم آغا فاطمه حسینی  ۴۶۲۳
گروه ارگونومی  دکتر حسینی بهارانچی  ۴۶۲۳
دفتر گروه ارگونومی ۴۸۳۹ دکتر نمامعلی آزادی ۴۶۲۰
سعید خاکسار(کارشناس) 4801
           انفورماتیک کتابخانه  روابط عمومی
عاطفه گودرزی ۴۷۵۹ رویا وصال  ۴۸۴۷ زهرا خواجه میرکی ۴۷۵۹
بهروز تقی زاده ۴۸۶۲ زهرا نجفی رودباری ۴۸۴۷ بهروز تقی زاده ۴۸۶۲
زهرا خواجه میرکی ۴۷۵۹ امانت کتابخانه ۴۷۶۶
مهدی شفیعی ۴۸۱۲
کارشناسان گروه آزمایشگاه مرکز تحقیقات
اتاق هم اندیشی ۴۶۳۲ سید حسین طباطبائی ۴۸۵۱ فرشته طاهری ۴۶۲۰
فاطمه اکبری ۴۷۵۱ حسن پورمسلمی(آز بهداشت محیط) ۴۶۹۰ سجاد رستمی زاده ۴۶۳۸
فیروزه صفریان ۴۷۴۶ مهرداد شاهپری( آزبهداشت محیط) ۴۶۹۰ آناهیتا بلندیان ۴۶۳۱
نرجس نجیبی ۴۸۵۸ مجتبی یگانه بادی(آز تحقیقات) ۴۷۴۷
 سعید خاکسار ۴۸۰۱ فاطمه صابری ( آز تغذیه ) ۴۸۱۶
زهره سجادی ۴۸۵۸ معصومه حشم فیروز(آز سم شناسی)  ۴۸۵۲
امور مالی امور اداری دبیرخانه
معصومه ابراهیمی ۴۷۳۷ لیلا سالمی ۴۶۵۷ آزاده اجلال 4753
الهام خرمی ۴۷۴۲ ساناز صالحی ۴۶۵۲ رضا محمودی 4811
............. ۴۶۴۴ محمدرضا باقری ۴۷۶۱ علیرضا خبازیان 4811
مرکز کارآزمایی بالینی آزمایشگاه تهویه صنعتی مرکز تحقیقات آلودگی هوا
مرکز کارآزمایی بالینی ۴۸۰۲ آزمایشگاه تهویه صنعتی ۴۸۵۱ مرگز تحقیقات آلودگی هوا 4763
امین اموال مسئول تدارکات مسئول خدمات
محمدرضا باقری ۴۷۶۱ احمد بیابانی ۴۸۱۰ خلیل آقازاده 4760
انبار سالن اجتماعات تاسیسات ساختمان
خیرالله مظفری ۴۸۶۰ سالن اجتماعات ۴۶۵۰ وحید نوبخت 4616
کلینیک آمار قمامی 4510
هاجر تسلیمی ۴۸۰۹ خلیل آقازاده 4760

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=32.1483.48433.fa
برگشت به اصل مطلب