دانشکده بهداشت- محتوای آموزشی
محتوای آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

Atomic absorption spectroscopy

جناب آقای دکتر علی اسرافیلی       (دانلود فایل AAS.pptx)

Atomic Emisson spectroscopy

جناب آقای دکتر علی اسرافیلی      (دانلود فایل AES.pptx)

Infrared absorption sepctroscopy

 جناب آقای دکتر علی اسرافیلی     (دانلود فایل FT-IR.pptx)

Mass Apectrometry

 جناب آقای دکتر علی اسرافیلی     (دانلود فایلMass.pptx)   

Instrumental Analysis

 جناب آقای دکتر علی اسرافیلی    (دانلود فایلAnalysis.pptx)

ULTRAVIOLET-VISIBLE SPECTROSCOPY

جناب آقای دکتر علی اسرافیلی     (دانلود فایلUV-VIS.pptx) 

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=32.24094.46538.fa
برگشت به اصل مطلب