دانشکده بهداشت- [اخبار پایگاه]
برنامه حضور مشاورین در دانشکده - سال۹۸

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۲۰ | 
برنامه حضور مشاورین در دانشکده - سال۹۸

دوشنبه ها سرکار خانم زارع ساعت  ۸:۳۰ لغایت ۱۴:۳۰

چهارشنبه ها سرکار خانم بهبودی ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۴:۳۰
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=32.30032.81565.fa
برگشت به اصل مطلب