دانشکده بهداشت- مشاوره دانشجویی
مشاوره دانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ | 
برنامه حضور مشاورین در دانشکده-مهر ماه(نیمسال اول ۹۸)
 
ردیف دانشکده مشاور روز و ساعت
۱
بهداشت
 

خانم زارع

دوشنبه ها ۸:۳۰ الی ۱۴:۳۰فرآیند مشاوره دانشجویی 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=32.35203.61670.fa
برگشت به اصل مطلب