دانشکده بهداشت- اهداف دانشکده
اهداف دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۲ | 

اهداف :

1.فراهم آوری آموزش عالی برای عامه مردم، دانشجویان ، متخصصین ، کارکنان بهداشتی و متولیان سلامت  جامعه

2.پیشنهاد اجرا و رهبری پژوهش کاربردی و بنیادی به منظور ارتقاء سلامت گروه های مختلف جامعه در سطح ملی

3.ارتقاء سلامت و سرویس های خدمات بهداشتی جامعه

4.ارائه راهکاری مبتنی بر شواهد علمی به منظور سیاست گذاری امور مرتبط با سلامت

5.انتشار و دسترسی به یافته های پژوهش و افزایش آگاهی های بهداشتی در جامعه و برای محققین

          6.ارتقاء ساختار و توانایی پژوهشی دانشکده

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=32.42765.85419.fa
برگشت به اصل مطلب