دانشکده بهداشت- ارگونومی
دفاع از پایان نامه : سعیده طاهرزاده ، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ارگونومی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۲۳ | 
دفاع از پایان نامه خانم سعیده طاهرزاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ارگونومی به راهنمایی استاد جناب آقای دکتر محمدصادق قاسمی در تاریخ ۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۰در سالن کنفرانس برگزار خواهد شد.

جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=32.44394.91401.fa
برگشت به اصل مطلب