جهت دانلود و مشاهده لیست دفتر تلفن جدید اینجا کلیک کنید.

      *جهت ارتباط مستقیم با هریک از واحد های دانشکده ابتدا شماره 8670 و سپس داخلی مورد

       نظر را شماره گیری نمایید.                                                                                      

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Template settings