لیست اخبار صفحه :1
برگزاری جلسه ژورنال کلاب خانم مریم عفراوی دانشجوی مقطع دکتری تخصصی رشته بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

برگزاری جلسه ژورنال کلاب خانم مریم عفراوی دانشجوی مقطع دکتری تخصصی رشته بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

جلسه ژورنال کلاب خانم مریم عفراوی دانشجوی دکتری بهداشت حرفه ای با عنوان "مواجهه با دکل های مخابراتی و سلامت شاغلین" به راهنمایی جناب آقای دکتر فرشاد و آقای دکتر یاراحمدی در تاریخ 1 آذر 1402 ساعت 13-11.30 در سالن شهید رحیمی برگزار شد.

ساخت آسان آئروژل های فنولی فوق انعطاف پذیر و عایق حرارتی با کمک اسکلت سیلیکونی

ساخت آسان آئروژل های فنولی فوق انعطاف پذیر و عایق حرارتی با کمک اسکلت سیلیکونی

جلسه ژورنال کلاب خانم الهام رحمان زاده دانشجوی دکتری بهداشت حرفه ای با عنوان "ساخت آسان آئروژل های فنولی فوق انعطاف پذیر و عایق حرارتی با کمک اسکلت سیلیکونی" به راهنمایی جناب آقای دکتر وثوقی و آقای دکتر ابراهیمی در تاریخ 10/08/1402 ساعت 13-11.30 در سالن شهید رحیمی برگزار شد.

اثرات فصلی بر پاسخ‌های شناختی و روانی - فیزیولوژیکی به 11 ساعت کار در فضای باز کارگران یک صنعت معدن

اثرات فصلی بر پاسخ‌های شناختی و روانی - فیزیولوژیکی به 11 ساعت کار در فضای باز کارگران یک صنعت معدن

جلسه ژورنال کلاب خانم مریم عفراوی دانشجوی دکتری بهداشت حرفه ای با عنوان "اثرات فصلی بر پاسخ‌های شناختی و روانی - فیزیولوژیکی به 11 ساعت کار در فضای باز کارگران یک صنعت معدن" به راهنمایی آقای دکتر فرشاد و آقای دکتر مرادی در تاریخ یکم خرداد ماه سال 1402 برگزار شد.

روشی ساده و کارآمد برای تهیّه پارچه های کامپوزیت آئروژل SiO2/PI/AF و عملکرد عایق حرارتی آنها

روشی ساده و کارآمد برای تهیّه پارچه های کامپوزیت آئروژل SiO2/PI/AF و عملکرد عایق حرارتی آنها

جلسه ژورنال کلاب خانم الهام رحمان زاده دانشجوی دکتری بهداشت حرفه ای با عنوان "روشی ساده و کارآمد برای تهیّه پارچه های کامپوزیت آئروژل SiO2/PI/AF و عملکرد عایق حرارتی آنها " به راهنمایی آقای دکتر وثوقی و آقای دکتر ابراهیمی در تاریخ یازدهم اردیبهشت ماه سال 1402 برگزار شد.

Template settings