واحد ریاست


                                                                                             
سینا سریزدی
مسئول دفتر ریاست
دانشکده بهداشت, طبقه دوم, اتاق
86704745
 

سعید خاکسار
مسئول دفتر ریاست
دانشکده بهداشت, طبقه دوم, اتاق
86704734
 


Template settings