اعضاءکمیته  اخلاق حرفه ای و شرح وظایف
ردیف نام مسئول کمیته نام اعضاء کمیته
۱ جناب آقای دکتر رسول یاراحمدی جناب آقای دکتر مجید کرمانی، جناب آقای دکتراحمد جنیدی، سرکار خانم دکتر روشنک رضائی کلانتری، سرکار خانم دکتر آزاده اشتری نژاد
 
 
Template settings