به نام خداوند بزرگ
 
                                 ایران باید کشوری عالم باشد و جوانان باید با حرکتی جهادی علم را به فناوری، فناوری را به صنعت و صنعت را به توسعه کشور وصل و مرتبط کنند.                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                 مقام معظم رهبری

 

 
مقدمه:

دفتر ارتباط با صنعت دانشکده بهداشت همزمان با حرکت دانشگاه علوم پزشکی ایران به سمت دانشگاه های نسل سوم و مطابق با برنامه راهبردی جدیددانشکده، در مهرماه ۱۳۹۷با هدف، توسعه و جهت دار کردن و نیاز محور کردن آموزش و پژوهش دانشکده بهداشت و استفاده از توانمندی ها و قابلیت های این دانشکده جهت رفع نیازها و مشکلات صنایع و جامعه شکل گرفت مهمترین هدف های این دفتر عبارتند از:

 ➜تقویت وتسهیل ارتباط اعضا ء هیأت علمی دانشکده با صنایع، سازمان ها ، موسسات دولتی وغیر دولتی

 ➜تسریع و توسعه  در فرآیند همکاری اثر بخش با صنعت

 ➜حمایت از تفاهم نامه های همکاری با گروه های تخصصی داخلی و موسسات خارجی (آزمایشگاه ها) در غالب طرح های ارتباط با صنعت

 ➜ایجاد زمینه تقویت و حمایت از پژوهشگران دانشکده جهت جذب منابع مالی خارجی

 

 

توانمندی های گروه های آموزشی در حوزه ارتباط با صنایع

 گروه مهندسی بهداشت محیط

 ➜گروه مهندسی بهداشت حرفه ای 

 ➜گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 ➜گروه علوم تغذیه

 

Template settings