به نام خداوند بزرگ
 
                                 ایران باید کشوری عالم باشد و جوانان باید با حرکتی جهادی علم را به فناوری، فناوری را به صنعت و صنعت را به توسعه کشور وصل و مرتبط کنند.                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                 مقام معظم رهبری

 

 
مقدمه:

دفتر ارتباط با صنعت دانشکده بهداشت همزمان با حرکت دانشگاه علوم پزشکی ایران به سمت دانشگاه های نسل سوم و مطابق با برنامه راهبردی جدیددانشکده، در مهرماه ۱۳۹۷با هدف، توسعه و جهت دار کردن و نیاز محور کردن آموزش و پژوهش دانشکده بهداشت و استفاده از توانمندی ها و قابلیت های این دانشکده جهت رفع نیازها و مشکلات صنایع و جامعه شکل گرفت مهمترین هدف های این دفتر عبارتند از:

  • تقویت وتسهیل ارتباط اعضا ء هیأت علمی دانشکده با صنایع، سازمان ها ، موسسات دولتی وغیر دولتی
  • تسریع و توسعه  در فرآیند همکاری اثر بخش با صنعت
  • حمایت از تفاهم نامه های همکاری با گروه های تخصصی داخلی و موسسات خارجی (آزمایشگاه ها) در غالب طرح های ارتباط با صنعت
  • ایجاد زمینه تقویت و حمایت از پژوهشگران دانشکده جهت جذب منابع مالی خارجی

توانمندی های گروه های آموزشی در حوزه ارتباط با صنایع

اعضای شورای ارتباط با صنعت دانشکده بهداشت

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت / گروه آموزشی

مرتبه علمی

ایمیل

1

دکتر محمدرضا وفا

رئیس دانشکده

استاد

Vafa.m@iums.ac.ir

2

دکتر مهدی فرزادکیا

معاون پژوهشی

استاد

Farzadkia.m@iums.ac.ir

3

دکتر مسعود سلیمانی

گروه اپیدمیولوژی

استاد

Solaymani.m@iums.ac.ir

4

دکتر محمدصادق قاسمی

گروه ارگونومی

دانشیار

Ghasemi.m@iums.ac.ir

5

دکتر عماد دهقانی فرد

گروه مهندسی بهداشت محیط

دانشیار

Dehghanifard.e@iums.ac.ir

6

دکتر شهرام وثوقی

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

دانشیار

Vosoughi.sh@iums.ac.ir

7

دکتر ایرج علی محمدی

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

استاد

Alimohammadi.i@iums.ac.ir

8

دکتر مسعود صالحی

گروه آمار زیستی

دانشیار

Salehi.m@iums.ac.ir

9

دکتر ناهید آریائیان

گروه علوم تغذیه

استاد

Aryaeian.n@iums.ac.ir

10

دکتر طاهره دهداری

گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

دانشیار

Dehdari.t@iums.ac.ir

 

 

 


 

لیست اخبار صفحه :1
جلسه هم اندیشی بررسی راهکارهای توسعه بازار فناوری

جلسه هم اندیشی بررسی راهکارهای توسعه بازار فناوری

جلسه هم اندیشی بررسی راهکارهای توسعه بازار فناوری دانشکده بهداشت با حضور افتخاری آقای مهندس شاهرخی ، مدیر واحد توسعه بازار و فروش فناوری دانشگاه صنعتی شریف و همچنین ریاست محترم دانشکده و جمعی از مسولین و مدیران محترم گروه های در روز یکشنیه 1402/1/27 در سالن شهید رحیمی برگزار شد.

    Template settings