ارزشیابی در لغت به مفهوم یافتن ارزش هاست. در واقع ارزشیابی فرآیندی پیچیده است که در جستجوی عوامل مربوط به عملکرد و اثربخشی یک طرح یا پروژه می پردازد تا انجام پذیری آن را تشخیص داده، راه حل هایی برای مشکلات اجرایی بیابد و پروژه ها و طرح های مفیدتری برای آینده طراحی کند.

ارزشیابی یکی از مهمترین مراحل برنامه آموزشی است که انجام صحیح آن اطلاعات بسیار مفیدی را درباره چگونگی طرح ریزی و اجرای برنامه های آموزشی در اختیار می گذارد و مبنای مفیدی جهت ارزیابی عملکرد آموزشی مراکز آموزش به دست می دهد.

ارزشیابی آموزشی گردآوری و تجزیه و تحلیل نظامدار اطلاعات مورد نیاز جهت تصمیم گیری است.ارزشیابی آموزشی شامل ارزشیابی تکوینی و ارزشیابی پایانی یا تراکمی است. در ارزشیابی تکوینی دو اطمینان حاصل می شود: ۱- اینکه برنامه آموزش به خوبی سازماندهی و به راحتی اجرا می شود. ۲- فراگیران با این برنامه آموزشی هم یاد می گیرند و هم راضی می شوند. ارزشیابی تکوینی در اجرای برنامه آموزشی به منظور هدایت مجریان آموزش  به اجرا در می آید و همچنین از آنان برای اصلاح فرایند اجرای برنامه آموزشی بهره گیری می شود. ارزشیابی تکوینی معمولا شامل جمع آوری داده های کیفی( مثل نظرات و احساسات ) درباره برنامه آموزشی است. ارزشیابی پایانی یا تراکمی برای تعیین میزانی که فراگیران در نتیجه شرکت در برنامه های آموزشی تغییر یافته اند، به کار می رود و همانگونه که از نامش بر می آید در پایان اجرای برنامه آموزش انجام می شود.

هدف اصلی بخش ارزشیابی آموزش، ارتقای نظام آموزشی از طریق ارزشیابی اساتید، فراگیران، برنامه های آموزشی و.... و همچنین هدایت و نظارت ارزشیابی درونی و بیرونی گروه های آموزشی می باشد.

Template settings