دکتر سیده طیبه رهیده

پست سازمانی: عضو هیئت علمی

تخصص: دکتری تخصصی علوم تغذیه گرایش بیوشیمی

رتبه: استادیار

شماره داخلی: 86704843

email: rahide.t@iums.ac.ir

سوابق علمی

سوابق علمی

سوابق اجرایی

Template settings