دکتر فرزاد شیدفر

پست سازمانی: معاون آموزشی و اموردانشجویی دانشکده

تخصص: دکتری تخصصی علوم تغذیه گرایش بیوشیمی

رتبه: استاد

شماره داخلی: 02186704734

سوابق علمی

سوابق علمی

سوابق اجرایی

Template settings